0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Zwykła

2. Niedziela Zwykła

1. Prze­ży­wa­my Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan. Dzi­siaj o godz. 15.00 w Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła cen­tral­ne nabo­żeń­stwo ekumeniczne.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
— we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Agniesz­ki;
— w czwar­tek — o godz. 19.15 zapra­sza­my do bazy­li­ki na kon­cert kolęd w wyko­na­niu chó­ru „Hasło”;
— w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka Sale­ze­go;
— w sobo­tę – świę­to nawró­ce­nia św. Paw­ła — jedy­na w roku oka­zja, by w cza­sie poran­nych mszy o godz. 6.00, 6.30, 7.00 i 7.30 nawie­dzić dostęp­ną od zewnątrz bazy­li­ki, w wie­ży dzwo­nów, kapli­cę pod jego wezwa­niem. O godz. 14.30 u Sióstr Pre­zen­tek spo­tka­nie opłat­ko­we para­fial­ne­go Apo­sto­la­tu Maryjnego.

3. W dniu wspar­cia ofia­ra­mi kon­ser­wa­cji Wiel­kie­go Ołta­rza i orga­nów kie­ru­je­my wyra­zy naj­głęb­szej wdzięcz­no­ści wobec wszyst­kich, dla któ­rych te dzie­ła są bli­skie oraz god­ne wspar­cia i uwagi.