0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Zwykła

2. Niedziela Zwykła

1. W Litur­gii Kościo­ła w tym tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
-we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Józe­fa Seba­stia­na Pel­cza­ra, biskupa;
‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Agniesz­ki, dzie­wi­cy i męczennicy;
‑przy­szła nie­dzie­la obcho­dzo­na będzie jako Nie­dzie­la Sło­wa Bożego.

 2. Dziś w Koście­le kato­lic­kim w Pol­sce przy­pa­da XXIV Dzień Juda­izmu, a jutro roz­po­czy­na się Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan. Pamię­ta­jąc o sło­wach Jezu­sa: „aby byli jed­no”, módl­my się w nad­cho­dzą­cym tygo­dniu o łaskę pojed­na­nia i jed­no­ści wśród uczniów Chrystusa.

 3. W zakry­stii moż­na nabyć kalen­darz mariac­ki na nowy rok z wido­kiem bazy­li­ki od stro­ny Sukien­nic. Infor­mu­je­my tak­że, że w tro­sce o wspól­ne bez­pie­czeń­stwo w zakry­stii nasze­go kościo­ła ist­nie­je moż­li­wość skła­da­nia ofiar bez­go­tów­ko­wo, przy pomo­cy ter­mi­na­la płatniczego.

4. Pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że pod­czas kon­cer­tu dla Trzech Kró­li onli­ne połą­czo­ne­go z kwe­stą dla pod­opiecz­nych Sto­wa­rzy­sze­nia Leka­rzy Nadziei zebra­li­śmy kwo­tę 2110 zł. Wszyst­kim dar­czyń­com ser­decz­nie dziękujemy.

5. W przy­szłą nie­dzie­lę w kościo­łach naszej ojczy­zny będzie pro­wa­dzo­na kwe­sta na rzecz ofiar trzę­sie­nia zie­mi w Chor­wa­cji. Tak­że sio­stry Elż­bie­tan­ki z Betle­jem pro­szą o wspar­cie pro­wa­dzo­nych przez sie­bie sie­ro­ciń­ców. Naszą pomo­cą może być naby­cie w zakry­stii wyra­bia­nych przez sio­stry szo­pek i różań­ców z drze­wa oliwnego.