0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Zwykła

2. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Anto­nie­go, opata;
-w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Józe­fa Seba­stia­na Pel­cza­ra, biskupa;
-w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Agniesz­ki, dzie­wi­cy i męczennicy;
-w przy­szłą nie­dzie­lę – 23 stycz­nia – w koście­le gar­ni­zo­no­wym o godz. 11.30 uro­czy­sto­ści odpu­sto­we ku czci św. Agnieszki. 

2. Dziś po Mszy świę­tej o godzi­nie 18.30 odbę­dzie się kon­cert kolęd w wyko­na­niu naszej Scho­li Mariac­kiej. Pod­czas kon­cer­tu zbie­ra­ne będą dat­ki na ope­ra­cję ser­ca w USA sze­ścio­mie­sięcz­nej Emil­ki Wilk.

3. W sobo­tę 22 stycz­nia o godzi­nie 19.30 ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert kolęd w wyko­na­niu nasze­go zespo­łu wokal­ne­go Cap­pel­la Maria­lis oraz Chó­ru Lima­No­vum. Pod­czas kon­cer­tu usły­szy­my kolę­dy pol­skie i ukraińskie.

4. Pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że pod­czas Kon­cer­tu dla Trzech Kró­li, połą­czo­ne­go z kwe­stą dla pod­opiecz­nych Sto­wa­rzy­sze­nia Leka­rze Nadziei zebra­li­śmy kwo­tę 5750 zł. Wszyst­kim ofia­ro­daw­com ser­decz­nie dziękujemy.