0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Zwykła

2. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Anto­nie­go, opata;
-w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Józe­fa Seba­stia­na Pel­cza­ra, biskupa;
w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Agniesz­ki, dzie­wi­cy i męczennicy.

2. Plan tego­rocz­nej wizy­ty dusz­pa­ster­skiej – kolę­dy znaj­du­je się w naszej gablo­cie i na naszej stro­nie internetowej.

3. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że na Zam­ku Kró­lew­skim na Wawe­lu otwar­ta zosta­ła wysta­wa Jacob Mer­tens i malar­stwo kra­kow­skie oko­ło roku 1600.  Wśród zapre­zen­to­wa­nych dzieł znaj­du­je się kil­ka­na­ście obiek­tów pocho­dzą­cych z naszej bazy­li­ki. Naj­waż­niej­szą część wysta­wy sta­no­wi wyjąt­ko­wo wyso­kiej kla­sy obraz Zwia­sto­wa­nie Jako­ba Mer­ten­sa. Zachę­ca­my do zoba­cze­nia tej­że ekspozycji.

4. Pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że pod­czas Kon­cer­tu Dla Trzech Kró­li 6 stycz­nia kwe­stu­ją­cy dla pod­opiecz­nych Sto­wa­rzy­sze­nia Leka­rzy Nadziei zebra­li 8 956 zł. Wszyst­kim dar­czyń­com ser­decz­nie dzię­ku­je­my. A na rzecz Zosi Pająk 8 stycz­nia uda­ło się zebrać 11 005 zł. Ser­decz­ne Bóg zapłać!

5. W zakry­stii moż­na jesz­cze nabyć kalen­darz mariac­ki na 2023 rok, w któ­rym znaj­du­ją się zdję­cia wybra­nych dzieł z naszej bazyliki.

grafika — Modlitwa w Ogrojcu, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior