0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

20. Niedziela Zwykła

20. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii prze­ży­wać będziemy:
— dziś – V Ogól­no­pol­ska Piel­grzym­ka Czci­cie­li Boże­go Miło­sier­dzia do Łagiew­nik. Mszy o godz. 15.20 prze­wod­ni­czył będzie Metro­po­li­ta Kra­kow­ski – Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski;
— w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Ber­nar­da;
— we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Piu­sa X;
— w śro­dę – wspo­mnie­nie NMP, Kró­lo­wej;
— w pią­tek – świę­to św. Bar­tło­mie­ja;
— w następ­ną nie­dzie­lę – uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej. W ramach przy­go­to­wa­nia ducho­we­go do Jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji obra­zu MB Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce Mszę świę­tą o godz. 18.30 cele­bro­wał będzie Kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz. Razem z nami pod­czas Mszy o godz. 10.00 będą modlić się przed­sta­wi­cie­le Stra­ży Miej­skiej Kra­ko­wa, a o godz. 18.30 Kup­cy Sukiennic.

2. W śro­dę o godz. 20.00 zapra­sza­my na kolej­ny kon­cert z cyklu Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go.

3. Mło­dzież z para­fial­nej wspól­no­ty Pan AMA skła­da podzię­ko­wa­nie za wszel­kie wspar­cie ich wyjaz­du na ŚDM pod­czas kier­ma­szu w uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP. Zebra­no kwo­tę ponad 6.100 zł.

4. Miło nam poin­for­mo­wać, że ksiądz Mariusz Gajew­ski, poma­ga­ją­cy w naszej Para­fii, został mia­no­wa­ny Ojcem Duchow­nym w Semi­na­rium św. Cyry­la i Meto­de­go w Kra­ko­wie. Księ­dzu Mariu­szo­wi życzy­my opie­ki MB Wnie­bo­wzię­tej w peł­nie­niu posługi.

5. W zakry­stii są dostęp­ne kalen­da­rze mariac­kie na 2019 rok z wize­run­ka­mi Madon­ny z naszej świą­ty­ni oraz publi­ka­cje poświę­co­ne bazy­li­ce Mariac­kiej. Zachę­ca­my do naby­cia. Trwa tak­że reno­wa­cja Wiel­kie­go Ołta­rza naszej bazy­li­ki. Wciąż moż­na nabyć w zakry­stii oko­licz­no­ścio­we cegieł­ki, by wes­przeć ten cel.