0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

20. Niedziela Zwykła

20. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my, że przez okres waka­cyj­ny w naszej Bazy­li­ce Msze Świę­te są cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie, oraz wie­czo­rem o godz. 18.30.

2. W litur­gii będzie­my przeżywać:
— we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Ber­nar­da;
— w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Piu­sa X;
— w czwar­tek – wspo­mnie­nie NMP Kró­lo­wej;
— w sobo­tę – świę­to św. Bar­tło­mie­ja;
— w następ­ną nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 13.00 do wspól­nej modli­twy zapra­sza­ją przed­sta­wi­cie­le Stra­ży Miej­skiej, któ­rzy będą obcho­dzić swo­je święto;

3. Zapra­sza­my na Archi­die­ce­zjal­ną Piel­grzym­kę Rodzin do Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej. Wyjazd gru­py para­fial­nej 8 wrze­śnia o godz. 6.30, zbiór­ka o godz. 6.15 przed hote­lem Wyspiań­ski przy ul. Koper­ni­ka; zapi­sy w zakry­stii naszej bazyliki.

4. W zakry­stii dostęp­ne są publi­ka­cje poświę­co­ne naszej bazy­li­ce, pra­sa kato­lic­ka oraz kalen­darz mariac­ki z foto­gra­fia­mi wnę­trza bazy­li­ki Mariac­kiej na jubi­le­uszo­wy rok 700-lecia kon­se­kra­cji obec­ne­go gotyc­kie­go kościo­ła – 2020.