0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

21. Niedziela Zwykła

21. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygodniu:
‑w ponie­dzia­łek — świę­to św. Bar­tło­mie­ja;
‑w śro­dę — uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej;
‑w czwar­tek — wspo­mnie­nie św. Moni­ki. Po Mszy o godz. 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Nie pod­da­waj się!”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE;
‑w pią­tek — wspo­mnie­nie św. Augu­sty­na;
‑w sobo­tę — wspo­mnie­nie męczeń­stwa św. Jana Chrzci­cie­la.

2. Przez ostat­ni tydzień ofia­ra­mi do skar­bon wspie­ra­li­śmy poszko­do­wa­nych miesz­kań­ców Bej­ru­tu. Zebra­no kwo­tę 1.849 zł. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne — Bóg zapłać!

3. Miło nam poin­for­mo­wać, że w ubie­głym tygo­dniu prze­pro­wa­dzi­li­śmy odbiór czę­ści prac wcho­dzą­cych w zakres wie­lo­let­nie­go zada­nia pro­wa­dzo­ne­go pod nazwą „Nekro­po­lia Miesz­czan Kra­kow­skich”. W ramach zada­nia reali­zo­wa­ne­go wspól­nie z Spo­łecz­nym Komi­te­tem Odno­wy Zabyt­ków Kra­ko­wa prze­pro­wa­dzo­na zosta­nie grun­tow­na kon­ser­wa­cja i reno­wa­cja wszyst­kich tablic i epi­ta­fiów znaj­du­ją­cych się na ele­wa­cjach zewnętrz­nych naszej bazy­li­ki. Kolej­ny etap prac zwią­za­ny z kon­ser­wa­cją kaplic bocz­nych przy pre­zbi­te­rium, roz­po­czy­na­my w dru­giej poło­wie wrze­śnia bie­żą­ce­go roku. Dzię­ku­je­my wszyst­kim ofia­ro­daw­com naszej para­fii za oka­za­ne wspar­cie w pro­wa­dzo­nych działaniach.

4. Żegna­my po 8 latach dusz­pa­ster­skiej pra­cy ks. wika­riu­sza Paw­ła Gło­wa­cza, opie­ku­na in. wspól­no­ty Chry­stus w Sta­rym Mie­ście oraz ks. kano­ni­ka Łuka­sza Michal­czew­skie­go, któ­ry pro­wa­dził wspól­no­tę FIAT. Gra­tu­lu­je­my nomi­na­cji na wika­riu­sza ks. kano­ni­ko­wi Fili­po­wi Zyg­mun­to­wi Badur­skie­mu oraz ks. Pio­tro­wi Guzi­ko­wi, któ­ry będzie poma­gał w dusz­pa­ster­stwie naszej Para­fii. Wszyst­kim życzy­my obfi­te­go bło­go­sła­wień­stwa Boże­go i wsta­wien­nic­twa Maryi Wnie­bo­wzię­tej – patron­ki bazy­li­ki Mariackiej.