0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

21. Niedziela Zwykła

21. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-we wto­rek – świę­to św. Bar­tło­mie­ja, apostoła;
‑w czwar­tek – uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej. Po Mszy o godz. 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Tyś Mój” pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę „Chry­stus w Sta­rym Mieście”;
‑w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Moniki;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Augu­sty­na, bisku­pa i dok­to­ra Kościoła.

2. Ser­decz­nie zachę­ca­my do naby­cia w naszej zakry­stii kalen­da­rza mariac­kie­go na 2022 rok. Kalen­darz zawie­ra foto­gra­fie frag­men­tów kwa­ter skrzy­deł bocz­nych oraz sce­ny głów­nej ołta­rza dłu­ta Wita Stwo­sza po konserwacji.

3. W naszych szcze­gól­nych modli­twach chciej­my wciąż pamię­tać o oso­bach cho­rych, pole­ca­jąc Miło­sier­ne­mu Bogu trwa­ją­cą wal­kę z pan­de­mią COVID-19. Włą­cza­my się jed­no­cze­śnie w apel służb medycz­nych zwią­za­ny z zachę­tą do szcze­pień, aby w ten spo­sób zmniej­szyć ryzy­ko wybu­chu kolej­nej fali zaka­żeń. Nośmy rów­nież maski medycz­ne w koście­le i publicz­nie dostęp­nych prze­strze­niach zamkniętych.