0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

21. Niedziela Zwykła

21. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Augu­sty­na, bisku­pa i dok­to­ra Kościoła;
-we wto­rek – wspo­mnie­nie męczeń­stwa św. Jana Chrzciciela;
-w czwar­tek – wspól­no­ta Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza na mszę św. o godz. 18.30 i ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 21.00;
-w pią­tek – wspo­mnie­nie bł. Bronisławy;
-w tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy pią­tek i pierw­sza sobo­ta miesiąca;
‑Od 1 wrze­śnia powra­ca­my do sta­łe­go porząd­ku mszy św. w tygo­dniu. Msze św. w tygo­dniu w naszej bazy­li­ce będą cele­bro­wa­ne w godz.: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 18.30.
‑1 wrze­śnia zapra­sza­my wszyst­kich senio­rów na mszę św. o godz. 9.00.

2. Ser­decz­nie wita­my w gro­nie kapłań­skim ks. Ada­ma Kur­da­sa, któ­ry w naszej para­fii będzie peł­nił funk­cję wika­riu­sza. Życzy­my obfi­to­ści łask i opie­ki Patron­ki para­fii — Mat­ki Bożej.

2. Para­fia Mariac­ka wyróż­nio­na zosta­ła za kon­ser­wa­cję ołta­rza Wita Stwo­sza Nagro­dą Euro­pa Nostra 2023. Do ponie­dział­ku, 28 sierp­nia, trwa gło­so­wa­nie na Nagro­dę Publicz­no­ści. Ser­decz­nie zachę­ca­my do odda­wa­nia gło­sów na ołtarz Wita Stwo­sza na stro­nie euro​pa​no​stra​.orgSzcze­gó­ły na plakacie.

3. W naszej zakry­stii moż­na nabyć książ­ki mariac­kie, w tym mono­gra­fię nasze­go kościo­ła w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii oraz Baj­ki, opo­wie­ści i legen­dy mariac­kie, a tak­że kalen­darz na 2024 rok.

4. Infor­mu­je­my, że w tym tygo­dniu roz­pocz­nie­my pra­ce mon­ta­żo­we ele­men­tów zło­co­nych Koro­ny Kró­lew­skiej oraz kuli z igli­cy wie­ży hejnałowej.

fot. Giovanni Battista Pittoni, ok. 1740–1750, Wizja św. Filipa Nereusza, fot. P. Gąsior