0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

21. Niedziela Zwykła

21. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my przeżywać:
• dzi­siaj – wspo­mnie­nie św. Moniki;
• w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Augu­sty­na, bisku­pa i dok­to­ra Kościoła;
• we wto­rek – wspo­mnie­nie męczeń­stwa św. Jana Chrzciciela;
• w pią­tek – pierw­szy mie­sią­ca — wspo­mnie­nie bł. Bro­ni­sła­wy, dziewicy;
• w następ­ną nie­dzie­lę o godz. 8.00 Msza świę­ta za zmar­łych, a przed nią wypominki;

2. Miło nam powi­tać w naszej wspól­no­cie Księ­dza Łuka­sza Michal­czew­skie­go, któ­ry będzie peł­nił funk­cję wika­riu­sza. Prócz tego został on mia­no­wa­ny Archi­die­ce­zjal­nym Dusz­pa­ste­rzem Mło­dzie­ży w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. Księ­dzu Łuka­szo­wi życzy­my Orę­dow­nic­twa MB – Patron­ki para­fii – w podej­mo­wa­nych posługach.

3. Kolej­ny kon­cert trwa­ją­ce­go w naszej bazy­li­ce Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go odbę­dzie się we wto­rek 29 sierp­nia o godz. 20.00. Będzie­my słu­chać pol­skich muzy­ków – Witol­da Zalew­skie­go, Mar­ka Paweł­ka, Lud­mi­ły Sta­roń oraz Klau­dii Romek.

4. W czwar­tek po Mszy świę­tej wie­czor­nej mło­dzież ze wspól­no­ty Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza na Ado­ra­cję pod hasłem „Czu­waj!”.

5. 1 wrze­śnia zapra­sza­my o godz. 11.00 zapra­sza­my na Mszę świę­tą w inten­cji obroń­ców Ojczy­zny z 1939 roku. Od piąt­ku zmia­nie ule­ga porzą­dek Mszy świę­tych: w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 co pól godzi­ny i wie­czo­rem o godz. 18.30; w nie­dzie­lę zapra­sza­my na dodat­ko­wą Msze recy­to­wa­ną o godz. 20.00.

6. Zapra­sza­my na Archi­die­ce­zjal­ną Piel­grzym­kę Rodzin do Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej. Wyjazd gru­py para­fial­nej 10. wrze­śnia o godz. 6.30, zbiór­ka o godz. 6.20 przed hote­lem Wyspiań­ski przy ul. Koper­ni­ka; zapi­sy w zakry­stii naszej Bazyliki.

7. Ks. Krzysz­tof Grzy­wocz, nasz bazy­li­ko­wy przy­ja­ciel i zeszło­rocz­ny reko­lek­cjo­ni­sta wiel­ko­post­ny zagi­nął w cza­sie wędrów­ki w szwaj­car­skich Alpach. Służ­by ratow­ni­cze nie potra­fi­ły go zna­leźć. Modli­my się za nie­go gorą­co. Biskup opol­ski, prze­ło­żo­ny ks. Krzysz­to­fa powie­dział: że jeśli Bóg zabrał go do sie­bie, to na pew­no jest bezpieczny…