0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

22. Niedziela Zwykła

22. Niedziela Zwykła

1.  W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w śro­dę – roz­po­czę­cie nowe­go roku szkol­ne­go. O godz. 9.00 modlić się będzie z nami mło­dzież ze Szkół Sióstr Pre­zen­tek, a o godz. 10.00 ucznio­wie z Pry­wat­ne­go Liceum z ul. Sławkowskiej;
‑w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Grze­go­rza Wiel­kie­go, papie­ża i dok­to­ra Kościo­ła oraz I pią­tek mie­sią­ca. Zachę­ca­my do spo­wie­dzi i Komu­nii świę­tej. Jed­no­cze­śnie przy­po­mi­na­my o powa­ka­cyj­nej zmia­nie porząd­ku Mszy świę­tych: w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 co pół godzi­ny i wie­czo­rem o godz. 18.30.

2. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my sio­strze Bogu­sła­wie i sio­strze Ani­cie ze Zgro­ma­dze­nia Córek Mat­ki Bożej Bole­snej za posłu­gę w koście­le Mariac­kim. Jed­no­cze­śnie wita­my w naszej para­fii sio­strę Mate­uszę i sio­strę Urszu­lę oraz nowe­go wika­riu­sza ks. Sewe­ry­na Pucha­łę. Sio­strom oraz księ­dzu wika­riu­szo­wi życzy­my obfi­te­go bło­go­sła­wień­stwa Boże­go i wsta­wien­nic­twa Maryi Wnie­bo­wzię­tej w życiu oraz pod­czas peł­nie­nia nowych obowiązków.

3. W nad­cho­dzą­cą sobo­tę (4 wrze­śnia) odbę­dzie się XVI Piel­grzym­ka Mało­pol­skiej Izby Rze­mio­sła i Przed­się­bior­czo­ści do sank­tu­arium w Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej, któ­rej fina­łem będzie Eucha­ry­stia w bazy­li­ce kal­wa­ryj­skiej o godz. 12.00. Cele­bra­cji prze­wo­dzić będzie archi­pre­zbi­ter Mariac­ki – kape­lan śro­do­wi­ska. Nato­miast w nie­dzie­lę 5 wrze­śnia ser­decz­nie zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w XXIX Piel­grzym­ce Rodzin do Sank­tu­arium Pasyj­no-Maryj­ne­go w Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej. Piel­grzym­ka roz­pocz­nie się nabo­żeń­stwem Dro­gi Krzy­żo­wej o godz. 9.00 przy sta­cji „u Piła­ta”. Następ­nie o godz. 11.30 przy ołta­rzu polo­wym odpra­wio­na zosta­nie Msza św. w inten­cji rodzin i mał­żeństw naszej Archi­die­ce­zji, któ­rej będzie prze­wod­ni­czył abp Marek Jędra­szew­ski, Metro­po­li­ta Kra­kow­ski.  Zapi­sy na wspól­ny wyjazd i szcze­gó­ło­we infor­ma­cje w naszej zakrystii.

4. Na ręce archi­pre­zbi­te­ra mariac­kie­go wpły­nę­ły podzię­ko­wa­nia z para­fii pw. Świę­tej Trój­cy w Miku­liń­cach za wspar­cie finan­so­we tej­że para­fii w kwo­cie 2200 zł.