0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

22. Niedziela Zwykła

22. Niedziela Zwykła

3 wrze­śnia 2023

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w pią­tek – świę­to Naro­dze­nia NMP.

2. Z oka­zji 770. rocz­ni­cy kano­ni­za­cji św. Sta­ni­sła­wa BM na proś­bę Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej Peni­ten­cja­ria Apo­stol­ska udzie­li­ła moż­li­wo­ści uzy­ska­nia odpu­stu zupeł­ne­go pod zwy­kły­mi warun­ka­mi: 1) przez uczest­ni­ków metro­po­li­tal­nej piel­grzym­ki jubi­le­uszo­wej do Rzy­mu i Asy­żu 2) przez tych, któ­rzy pozo­staw­szy w kra­ju w cza­sie jej trwa­nia (tj. 6–8 wrze­śnia br.) nawie­dzą miej­sca zwią­za­ne ze świę­tym życiem nasze­go Patro­na: Kate­drę na Wawe­lu oraz Sank­tu­arium męczeń­stwa św. Sta­ni­sła­wa w Kra­ko­wie na Skałce.

3. Trwa nabór do Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej w Kra­ko­wie przy ul. Pod­zam­cze 8. Kan­dy­da­ci roze­zna­ją­cy w sobie powo­ła­nie do kapłań­stwa win­ni się zgło­sić do 8 wrze­śnia br. i przed­sta­wić wyma­ga­ne doku­men­ty. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na stro­nie inter­ne­to­wej semi­na­rium oraz w gablo­cie parafialnej.

4. Infor­mu­je­my, że zbli­ża­my się do koń­ca prac przy koro­nie kró­lew­skiej. Koro­na wraz z kulą, zw. banią powró­ci­ły na swo­je miej­sce. Do kap­suł z lat: 1843, 1913, 1979 oraz 1999, znaj­du­ją­cych się w bani dołą­czo­na zosta­ła kap­su­ła z 2023 roku jako pamiąt­ka dla przy­szłych poko­leń oraz świa­dec­two cza­su. W naj­bliż­szym tygo­dniu odbę­dzie się demon­taż rusztowań.

5. Wraz z mariac­kim zespo­łem Cap­pell Maria­lis cie­szy­my się z prze­sła­ne­go nam skom­po­no­wa­ne­go spe­cjal­nie dla nas utwo­ru Ave Maria. Został on napi­sa­ny po wysłu­cha­niu w bazy­li­ce śpie­wu Cap­pel­li Maria­lis przez sło­wac­kie­go mło­de­go kom­po­zy­to­ra. Pły­ta CD zespo­łu dostęp­na jest w zakry­stii bazyliki.

6. Ser­decz­nie zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej 5 wrze­śnia (wto­rek) o godz. 20.00 na kon­cert w ramach XXII Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Mło­dych Arty­stów w Kra­ko­wie. Wystą­pi dwo­je orga­ni­stów mło­de­go poko­le­nia Maty­áš Cha­rvát oraz Sza­bolcs Nor­bert Balog. Wstęp wolny.

7. Zapra­sza­my na Piel­grzym­kę Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, któ­ra w tym roku odbę­dzie się 17.09., zapi­sy i szcze­gó­ło­we infor­ma­cje w naszej zakrystii.

8. W naszej zakry­stii moż­na nabyć książ­ki mariac­kie, w tym pol­sko-angiel­ską mono­gra­fię nasze­go kościo­ła w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii oraz naj­now­szą publi­ka­cję Baj­ki, opo­wie­ści i legen­dy mariac­kie autor­stwa Ewy Czaczkowskiej.

9. W minio­ną nie­dzie­lę wolon­ta­riu­sze kwe­stu­ją­cy na rzecz Kuch­ni dla ubo­gich zebra­li 8 360 zł, 15 euro oraz 7 dola­rów. Ser­decz­ne Bóg zapłać.

fot. Giovanni Battista Pittoni, ok. 1740–1750, Wizja św. Filipa Nereusza, fot. P. Gąsior