0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

22. Niedziela Zwykła

22. Niedziela Zwykła

1. Szczę­śli­wie koń­cząc waka­cje, od 1. wrze­śnia powra­ca­my do zwy­kłe­go porząd­ku mszy w Bazy­li­ce Mariac­kiej, co pół godzi­ny od godz. 6.00 do 11.00 oraz o godz. 18.30. Jed­no­czy­my się dziś ducho­wo ze wspól­no­tą pra­wo­sław­ną nasze­go mia­sta w dzień jej patro­nal­ne­go świę­ta Zaśnię­cia Mat­ki Bożej.

2. Dziś o godz. 12.00 będą modlić się z nami funk­cjo­na­riu­sze Kra­kow­skiej Stra­ży Miej­skiej z oka­zji jubi­le­uszu 25lecia tej formacji.

3. Decy­zją prze­ło­żo­nych do nowych obo­wiąz­ków w Nowym Tar­gu zosta­ła skie­ro­wa­na posłu­gu­ją­ca wśród nas s. Lau­ra, Sera­fit­ka. Wyra­ża­my wdzięcz­ność za każ­dą pomoc, a s. Ermi­nię, któ­ra podej­mie pra­cę w naszej para­fii ser­decz­nie wita­my i pole­ca­my w modlitwach.

4. W litur­gii będzie­my obchodzić:
w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie męczeń­stwa św. Jana Chrzciciela;
w czwar­tek – wspo­mnie­nie bł. Bro­ni­sła­wy, dziewicy;
w tym dniu msze świę­te w szcze­gól­nych inten­cjach: o 9.00 z oka­zji roz­po­czę­cia Roku Szkol­ne­go, a o 11.00 w rocz­ni­cę wybu­chu II Woj­ny Świa­to­wej za poległych;
w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Grze­go­rza Wiel­kie­go, papie­ża i Dok­to­ra Kościoła.

5. Wraz z Księ­dzem Kar­dy­na­łem Sta­ni­sła­wem zapra­sza­my na Archi­die­ce­zjal­ną Piel­grzym­kę Rodzin do Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej. Wyjazd gru­py para­fial­nej 4. wrze­śnia o godz. 6.30, zbiór­ka o godz. 6.20 przed hote­lem Wyspiań­ski przy ul. Koper­ni­ka, zapi­sy w zakry­stii naszej Bazyliki.

6. W przy­szłą nie­dzie­lę para­fial­ny dzień modli­twy za zmar­łych, o godz. 7.30 wypo­min­ki, a o godz. 8 msza św. w inten­cji pole­ca­nych Bogu w naszym kościele.