0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

23. Niedziela Zwykła

23. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my o powa­ka­cyj­nej zmia­nie porząd­ku Mszy świę­tych: w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 co pół godzi­ny i wie­czo­rem o godz. 18.30.

2. W litur­gii będzie­my przeżywać:
— dziś – świę­to Naro­dze­nia NMP. Uro­czy­sto­ści odpu­sto­we ku czci MB Pia­sko­wej w bazy­li­ce przy ul. Karmelickiej;
— w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie bł. Anie­li Sala­wy;
— w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Jana Chry­zo­sto­ma;
— w sobo­tę świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go. Zapra­sza­my o godz. 17.45 na Dro­gę krzy­żo­wą połą­czo­ną z ado­ra­cją reli­kwii Krzy­ża. W tym dniu tak­że uro­czy­sto­ści odpu­sto­we w pobli­skim koście­le przy Pla­cu Świę­te­go Ducha oraz w Opac­twie Cyster­sów w Mogile;

3. W zakry­stii dostęp­ne są publi­ka­cje poświę­co­ne naszej bazy­li­ce, pra­sa kato­lic­ka oraz kalen­darz mariac­ki z foto­gra­fia­mi wnę­trza bazy­li­ki Mariac­kiej na jubi­le­uszo­wy rok 700-lecia kon­se­kra­cji obec­ne­go gotyc­kie­go kościo­ła – 2020.