0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

23. Niedziela Zwykła

23. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
- w śro­dę – świę­to Naro­dze­nia NMP. W bazy­li­ce oo. Kar­me­li­tów „Na Pia­sku” uro­czy­sto­ści odpustowe.
— w czwar­tek – wspo­mnie­nie bł. Anie­li Salawy;
- w przy­szłą nie­dzie­lę roz­pocz­nie się X Tydzień Wychowania. 

 2. Ser­decz­nie zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej 7 wrze­śnia (wto­rek) o godz. 19.30 na kon­cert w ramach XXI Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Mło­dych Arty­stów w Kra­ko­wie. Wystą­pią Michał Piech­nik — orga­ny oraz Maria Babicz — sopran solo. Wstęp wolny.

 3. Ser­decz­nie zachę­ca­my do naby­cia w naszej zakry­stii kalen­da­rza mariac­kie­go na 2022 rok. Kalen­darz zawie­ra foto­gra­fie frag­men­tów kwa­ter skrzy­deł bocz­nych i sce­ny głów­nej ołta­rza dłu­ta Wita Stwo­sza po konserwacji.

 4. Zgod­nie z ape­lem Epi­sko­pa­tu, od dziś przez naj­bliż­szy tydzień swo­ją ofia­rą będzie moż­na wes­przeć pomoc Kościo­ła na rzecz uchodź­ców. Ofia­ry moż­na skła­dać do skar­bon w naszej bazylice.

 5. Apel od naszej Policji:
W związ­ku z tym, że na tere­nie nasze­go mia­sta docho­dzi do wie­lu oszustw i prób wyłu­dze­nia pie­nię­dzy zwra­ca­my się z przy­po­mnie­niem o potrze­bie zacho­wa­nia ostroż­no­ści. W razie jakich­kol­wiek podej­rzeń pro­si­my o tele­fo­nicz­ny kon­takt z Poli­cją dzwo­niąc pod numer 112.