0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

23. Niedziela Zwykła

23. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w czwar­tek 8 wrze­śnia – świę­to Naro­dze­nia NMP. W bazy­li­ce o. Kar­me­li­tów Na Pia­sku uro­czy­sto­ści odpu­sto­we o godz. 12.00;
‑w pią­tek 9 wrze­śnia – wspo­mnie­nie Bł. Anie­li Salawy;
-w przy­szłą nie­dzie­lę roz­pocz­nie się XII Tydzień Wychowania. 

2. W następ­ną nie­dzie­lę 11.09. zapra­sza­my na XXX Piel­grzym­kę Rodzin do Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej, szcze­gó­ły i zapi­sy w zakrystii.

3. Przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia dla mło­dzie­ży z klas VI, VII, VIII  roz­pocz­nie­my w paź­dzier­ni­ku. Zapi­sy do grup moż­na doko­nać w kan­ce­la­rii para­fial­nej do koń­ca wrze­śnia. Uro­czy­stość sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia dla uczniów kla­sy VIII prze­wi­dzia­na jest na 15.06.2023 r.

4. Roz­po­czy­na­my rok przy­go­to­wań do I Spo­wie­dzi i Komu­nii świę­tej, któ­ra w naszej bazy­li­ce obę­dzie się 14 maja 2023 o godz. 10.00. Zapi­sy dla chęt­nych dzie­ci z para­fii Mariac­kiej i Kra­ko­wa w cza­sie pra­cy kan­ce­la­rii rów­nież do koń­ca września.

5. W zakry­stii moż­na nabyć naj­now­szy kalen­darz mariac­ki na 2023 rok, w któ­rym znaj­du­ją się zdję­cia wybra­nych dzieł z naszej bazyliki.

6. We wrze­śniu i paź­dzier­ni­ku, od ponie­dział­ku do piąt­ku, o godz. 13.00 zapra­sza­my uczniów mało­pol­skich szkół wraz z nauczy­cie­la­mi na dodat­ko­we otwar­cie ołta­rza mariac­kie­go w ramach akcji Godzi­na dla Dzie­ci z Ołta­rzem Wita Stwo­sza. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­du­ją się na naszej stro­nie inter­ne­to­wej: mariac​ki​.com.

7. Od 1 wrze­śnia powró­ci­li­śmy po waka­cjach do zwy­czaj­ne­go porząd­ku Mszy Świę­tych w tygo­dniu. Msza Świę­ta nowen­no­wa o godz. 8.00 ze wzglę­du na licz­ne proś­by wier­nych będzie codzien­nie spra­wo­wa­na przez księ­ży Infu­ła­tów z homi­lią i peł­ną opra­wą muzycz­ną. Msze Świę­te w tygo­dniu w naszej bazy­li­ce będą cele­bro­wa­ne w godz.: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 18.30.

grafika — św. Marcin, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior