0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

24. Niedziela Zwykła

24. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
‑jutro – świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świętego;
-we wto­rek – wspo­mnie­nie NMP Bole­snej;
-w śro­dę – wspo­mnie­nie świę­tych męczen­ni­ków Kor­ne­liu­sza, papie­ża, i Cypria­na, biskupa;
‑w pią­tek – świę­to św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, zakon­ni­ka, patro­na Polski.

2. Roz­po­czy­na­my dziś X Tydzień Wycho­wa­nia. Pro­si­my o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla wszyst­kich podej­mu­ją­cych trud kształ­to­wa­nia mło­de­go pokolenia.

3. W czwar­tek o godz. 17.00 w naszej bazy­li­ce odbę­dzie się Eucha­ry­stia, w cza­sie któ­rej zosta­nie udzie­lo­ny doro­słym Sakra­ment Bierzmowania.

4. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że od jutra roz­po­czy­na­my pra­ce zwią­za­ne z mon­ta­żem nowe­go głów­ne­go instru­men­tu orga­no­we­go. Wyko­naw­ca, austriac­ka fir­ma Rie­ger Orgel­bau swo­je dzia­ła­nia w ramach pierw­sze­go eta­pu budo­wy pro­wa­dzić będzie do świąt Boże­go Naro­dze­nia. W dni powsze­dnie od 14 do 26 wrze­śnia w godz. 12.00−18.00 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go (15:00) oraz spo­wiedź prze­nie­sio­na będzie do kościo­ła św. Bar­ba­ry sto­ją­ce­go obok bazy­li­ki. Porzą­dek codzien­nych przed­po­łu­dnio­wych Mszy św. oraz tej o 18.30, jak rów­nież ruch tury­stycz­ny pozo­sta­je bez zmian. O wszel­kich zmia­nach orga­ni­za­cyj­nych będzie­my infor­mo­wać na bieżąco.

5. Dziś w Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej pod prze­wod­nic­twem Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go odby­wa się Piel­grzym­ka Rodzin naszej Archi­die­ce­zji. Wsta­wien­nic­twu Maryi – Kró­lo­wej Rodzin powie­rza­my wszyst­kie nasze rodziny.