0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

24. Niedziela Zwykła

24. Niedziela Zwykła

1. Dziś w spo­sób szcze­gól­ny naszą Ojczy­znę powie­rzaj­my wsta­wien­nic­twu nowych bło­go­sła­wio­nych: kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go i mat­ki Elż­bie­ty Czackiej.

 2. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Jana Chry­zo­sto­ma, bisku­pa i dok­to­ra Kościoła;
-we wto­rek – świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go. W tym dniu w para­fii Krzy­ża Świę­te­go uro­czy­sto­ści odpustowe;
‑w śro­dę – wspo­mnie­nie NMP Bolesnej;
-w czwar­tek – wspo­mnie­nie świę­tych męczen­ni­ków Kor­ne­liu­sza, papie­ża, i Cypria­na, biskupa;
-w sobo­tę – świę­to św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, zakon­ni­ka, patro­na Polski. 

3. Mło­dzież z klas VIIVIII, któ­ra chcia­ła­by pod­jąć przy­go­to­wa­nie do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia przy naszej bazy­li­ce pro­si­my o zapi­sa­nie się w zakrystii.

4. Ser­decz­nie zachę­ca­my do naby­cia w naszej zakry­stii kalen­da­rza mariac­kie­go na 2022 rok. Kalen­darz zawie­ra foto­gra­fie frag­men­tów kwa­ter skrzy­deł bocz­nych i sce­ny głów­nej ołta­rza dłu­ta Wita Stwo­sza po konserwacji.

5. Ser­decz­nie zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej w pią­tek 17 wrze­śnia o godz. 19.30 na kon­cert Chó­ru Chło­pię­ce­go Naro­do­we­go Forum Muzycz­ne­go z Wro­cła­wia. W sobo­tę 18 wrze­śnia o godz. 19.30 orga­ni­ści wraz z kan­to­rem bazy­li­ki Mariac­kiej ser­decz­nie zapra­sza­ją na kon­cert muzy­ki orga­no­wej i kameralnej.

6. Skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia tym wszyst­kim, któ­rzy w minio­nym tygo­dniu odpo­wie­dzie­li na proś­bę Epi­sko­pa­tu i swo­ją ofia­rą wspar­li pomoc Kościo­ła na rzecz uchodźców.