0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

24. Niedziela Zwykła

24. Niedziela Zwykła

17 wrze­śnia 2023

 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – świę­to św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, zakon­ni­ka, patro­na Polski;
-w śro­dę – wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Andrze­ja Kim Taegon, pre­zbi­te­ra Paw­ła Chong Hasang i Towa­rzy­szy;
‑w czwar­tek – świę­to św. Mate­usza, apo­sto­ła i ewangelisty;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Pio z Pie­trel­ci­ny, prezbitera.

2. Przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia dla mło­dzie­ży z klas VIIVIII roz­pocz­nie­my w paź­dzier­ni­ku. Zapi­sy do grup moż­na doko­nać w kan­ce­la­rii para­fial­nej do koń­ca wrze­śnia.

3. Roz­po­czy­na­my rok przy­go­to­wań do I Spo­wie­dzi i Komu­nii świę­tej. Zapi­sy dla chęt­nych dzie­ci z para­fii Mariac­kiej i Kra­ko­wa w cza­sie pra­cy kan­ce­la­rii rów­nież do koń­ca września.

4. W naszej zakry­stii moż­na nabyć książ­ki mariac­kie, w tym mono­gra­fię nasze­go kościo­ła w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii oraz Baj­ki, opo­wie­ści i legen­dy mariac­kie, a tak­że kalen­darz na 2024 rok.

5. Do koń­ca wrze­śnia zapra­sza­my na krót­kie pre­zen­ta­cje orga­no­we w sobo­ty po wie­czor­nej mszy świętej.

Hans von Kulmbach, 1514–1515, Cud z kołem męczeńskim,  fot. P. Gąsior