0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

24. Niedziela Zwykła

24. Niedziela Zwykła

1. Dnia 14. wrze­śnia nasz Para­fia­nin, tutaj ochrzczo­ny i zwią­za­ny od dziec­ka z Bazy­li­ką, został mia­no­wa­ny przez Papie­ża Metro­po­li­tą Łódz­kim. Pole­ca­my Arcy­bi­sku­pa nomi­na­ta Grze­go­rza Rysia modli­twom wiernych!

2. W litur­gii będzie­my przeżywać:
• w ponie­dzia­łek – świę­to św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, patro­na młodych;
• w śro­dę – wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków kore­ań­skich Andrze­ja Kim Teagon, Paw­ła Chong i Towarzyszy;
• w czwar­tek – świę­to św. Mate­usza, o godz. 10.00 Abp Marek Jędra­szew­ski, nasz Metro­po­li­ta odpra­wi w Bazy­li­ce mszę z oka­zji 100-lecia Związ­ku Kom­ba­tan­tów. Zapra­sza­my do wspól­nej modlitwy!
• w pią­tek – wspo­mnie­nie bł. Ber­nar­dy­ny Marii Jabłońskiej;
• w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Pio z Pietrelciny;
• w przy­szłą nie­dzie­lę – o godz. 9.00 będą modlić się z nami Absol­wen­ci Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej, a o godz. 10.00 człon­ko­wie Mało­pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Sołtysów.

3. Na ręce Archi­pre­zbi­te­ra Mariac­kie­go wpły­nę­ły nastę­pu­ją­ce podziękowania:
• z Kurii Metro­po­li­tal­nej w Kra­ko­wie za prze­ka­za­nie pew­nej kwo­ty na cele duszpasterskie;
• z Cen­trum Misyj­ne­go Sióstr Pal­lo­ty­nek za moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia kwe­sty przy Bazy­li­ce i zebra­nie kwo­ty 16.250 zł.
Z naszej stro­ny dzię­ku­je­my rów­nież za comie­sięcz­ne ofia­ry skła­da­ne na reno­wa­cję Wiel­kie­go Ołta­rza – w cza­sie waka­cji ofia­ro­wa­no 18.400 zł.
4. Miło nam poin­for­mo­wać, że w sobo­tę 23. wrze­śnia o godz. 18.30 będzie­my świę­to­wać jubi­le­usz czter­dzie­stu lat pra­cy Pana Pro­fe­so­ra Bogu­sła­wa Grzyb­ka jako orga­ni­sty Kościo­ła Mariac­kie­go. Z tej oka­zji Metro­po­li­ta Kra­kow­ski odzna­czył Jubi­la­ta zło­tym meda­lem Za zasłu­gi dla Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my obfi­tych łask w życiu.

5. W naj­bliż­szy czwar­tek przed­sta­wi­cie­le naszej Para­fii wezmą udział w waż­nej kon­fe­ren­cji na temat ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej dóbr kul­tu­ry, a po połu­dniu w bazy­li­ce odbę­dą ćwi­cze­nia prak­tycz­ne z nią zwią­za­ne. Dzię­ku­je­my Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej za tra­dy­cyj­nie wiel­ką życz­li­wość i ochro­nę nasze­go kościo­ła na co dzień.

6. Od począt­ku wrze­śnia w każ­dą nie­dzie­lę cele­bru­je­my Mszę świę­tą rów­nież o godz. 20.00 i zapra­sza­my na tę dogod­ną dla wie­lu wie­czor­ną Eucharystię.