0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

25. Niedziela Zwykła

25. Niedziela Zwykła

1. Otrzy­ma­li­śmy z Kurii War­szaw­skiej wspa­nia­ły dar – reli­kwie bło­go­sła­wio­ne­go ks. kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Pre­zen­tu­je­my je dzi­siaj dla wier­nych przy ołta­rzu głów­nym. W naj­bliż­szym cza­sie będzie je moż­na uczcić  w kapli­cy Mat­ki Bożej Częstochowskiej.

 2. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie świę­tych męczen­ni­ków Andrze­ja Kim Taegon, kapła­na, Paw­ła Chong Hasan­ga i Towarzyszy;
-we wto­rek – świę­to św. Mate­usza, apo­sto­ła i ewangelisty;
-we czwar­tek – wspo­mnie­nie św. o. Pio z Pie­trel­ci­ny, kapła­na;
-w pią­tekw koście­le s. Pre­zen­tek – wspo­mnie­nie NMP od Wyku­pu Niewolników. 

3. Mło­dzież z klas VIIVIII, któ­ra chcia­ła­by pod­jąć przy­go­to­wa­nie do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia przy naszej bazy­li­ce pro­si­my o zapi­sa­nie się w zakrystii.

4. Roz­po­czy­na­my rok przy­go­to­wań do I Spo­wie­dzi i Komu­nii świę­tej, któ­ra w naszej bazy­li­ce będzie 15 maja o godz. 10.oo. Zapi­sy dla chęt­nych dzie­ci z para­fii Mariac­kiej i Kra­ko­wa w cza­sie pra­cy kancelarii.

 5. Ser­decz­nie zachę­ca­my do naby­cia w naszej zakry­stii kalen­da­rza mariac­kie­go na 2022 rok. Kalen­darz zawie­ra foto­gra­fie frag­men­tów kwa­ter skrzy­deł bocz­nych i sce­ny głów­nej ołta­rza dłu­ta Wita Stwo­sza po konserwacji.

 6. W przy­szłą nie­dzie­lę (26 wrze­śnia) obcho­dzić będzie­my Die­ce­zjal­ny Dzień Modli­twy za Mło­dzież. Zachę­ca­my do obję­cia swo­ją modli­twą mło­dych naszej para­fii i die­ce­zji oraz pra­cu­ją­cych z nimi dusz­pa­ste­rzy. Od dziś, przez naj­bliż­szy tydzień będzie tak­że moż­li­wość zło­że­nia ofia­ry do skar­bon, któ­ra prze­zna­czo­na zosta­nie na ini­cja­ty­wy podej­mo­wa­ne dla mło­dzie­ży w naszej para­fii i dekanacie.