0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

25. Niedziela Zwykła

25. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-we wto­rek 20 wrze­śnia – wspo­mnie­nie Świę­tych Męczen­ni­ków Andrze­ja Kim Taegon, pre­zbi­te­ra, Paw­ła Chong Hasang i Towarzyszy;
-w śro­dę 21 wrze­śnia – świę­to Św. Mate­usza, apo­sto­ła i ewangelisty;
-w pią­tek 23 wrze­śnia – wspo­mnie­nie Św. O. Pio z Pie­trel­ci­ny, prezbitera. 

2. W kruch­cie naszej bazy­li­ki Pani Gra­ży­na roz­pro­wa­dza książ­ki o tema­ty­ce reli­gij­nej i misyj­nej. Ofia­ry prze­zna­czo­ne zosta­ną na Misje, któ­re pro­wa­dzi jej syn ks. Piotr na Syberii.

3. W naszej bazy­li­ce w naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 9.00 oraz w przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 8.00 odpra­wio­ne zosta­ną Msze Świę­te w ramach SENIORALIÓW. Szcze­gó­ły w naszej gablot­ce. Ser­decz­nie zapraszamy.

4. W naj­bliż­szą sobo­tę Mszą Świę­tą o godz. 14:30 u Sióstr Pre­zen­tek przy Św. Jana nowy rok for­ma­cji roz­pocz­nie Apo­sto­lat Maryjny.

5. W przy­szłą nie­dzie­lę, 25 wrze­śnia pod­czas Litur­gii o godz. 13.00 zosta­nie wyko­na­na Msza Es-dur na chór, soli­stów i orga­ny Fran­cisz­ka Mirec­kie­go (1791–1862) – kom­po­zy­to­ra zwią­za­ne­go z bazy­li­ką Mariac­ką. Będzie to naj­praw­do­po­dob­niej pra­wy­ko­na­nie tej kom­po­zy­cji. Zacho­wa­ny ręko­pis dzie­ła został opra­co­wa­ny do wyko­na­nia przez muzy­ków mariac­kie­go zespo­łu Cap­pel­la Maria­lis. Mszę św. odpra­wi ks. inf. Dariusz Raś.

6. Rów­nież w przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy Świę­tej o godz. 13.00 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci klas III chcą­cych przy­stą­pić do I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej w bazy­li­ce Mariac­kiej. Spo­tka­nie odbę­dzie się w sal­ce para­fial­nej przy pl. Mariac­kim 7.

7. W przy­szłą nie­dzie­lę uli­ca­mi nasze­go mia­sta przej­dzie VIII Marsz dla Życia i Rodzi­ny. Marsz wyru­szy o godz. 12.00 z Pla­cu Matej­ki i przej­dzie przez Rynek Główny.

grafika — Ścięcie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior