0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

26. Niedziela Zwykła

26. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my przeżywać:
‑dziś – wspo­mnie­nie św. Hie­ro­ni­ma. Roz­po­czy­na­my rów­nież nabo­żeń­stwa różań­co­we – zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy przez cały paź­dzier­nik o godz. 18.00;
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezus;
-we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Anio­łów Stró­żów. Msze św. o godz. 6.00, 6.30, 7.00 i 7.30 w kapli­cy nad wej­ściem bocz­nym od Pla­cu Mariackiego;
‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka z Asy­żu;
‑w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Fau­sty­ny Kowal­skiej;
‑w następ­ną nie­dzie­lę – o godz. 11.15 Msza św. w int. zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach;

2. Infor­mu­je­my, że we wrze­śniu i paź­dzier­ni­ku z powo­du natę­że­nia prac kon­ser­wa­tor­skich przy ołta­rzu mariac­kim i orga­nach w pre­zbi­te­rium oraz ze wzglę­du na budo­wę rusz­to­wań, wnę­trze naszej bazy­li­ki będzie cza­so­wo nie­do­stęp­ne dla ruchu tury­stycz­ne­go. Jed­nak porzą­dek codzien­nych mszy świę­tych dla wier­nych pozo­sta­je bez zmian. Spo­wiedź w dni powsze­dnie w godzi­nach od 12.00 do 18.00 prze­no­si­my z uwa­gi na nie­do­god­no­ści do kościo­ła św. Bar­ba­ry. Tury­stów pro­si­my o zro­zu­mie­nie i zapra­sza­my do zwie­dza­nia wież kościo­ła Mariac­kie­go: hej­na­li­cy i nowo otwar­tej dzwon­ni­cy.

3. Infor­mu­je­my, że na Ryn­ku Głów­nym odby­wa­ją się dziś Uro­czy­sto­ści Cen­tral­ne Obcho­dów Świa­to­we­go Dnia Ser­ca. W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my do udziału.

4. W zakry­stii są dostęp­ne kalen­da­rze mariac­kie na 2019 rok z wize­run­ka­mi Madon­ny z naszej świą­ty­ni oraz publi­ka­cje poświę­co­ne bazy­li­ce Mariac­kiej. Wciąż moż­na nabyć oko­licz­no­ścio­we cegieł­ki, wspie­ra­ją­ce reno­wa­cję ołta­rza mariackiego.