0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

26. Niedziela Zwykła

26. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
— jutro – wspo­mnie­nie św. Wacła­wa, męczennika;
— we wto­rek – świę­to świę­tych Archa­nio­łów: Micha­ła, Gabrie­la i Rafała;
— w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Hie­ro­ni­ma, kapła­na i dok­to­ra Kościoła;
— w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezus, dzie­wi­cy i dok­to­ra Kościo­ła. W tym dniu roz­po­czy­na­my mie­siąc modli­twy różań­co­wej, któ­rą w naszej bazy­li­ce odpra­wiać będzie­my codzien­nie o godz. 18.00. Modli­twą obej­mu­je­my wszyst­kich stu­den­tów, roz­po­czy­na­ją­cych kolej­ny rok akademicki;
— w pią­tek – wspo­mnie­nie świę­tych Anio­łów Stróżów.

2. W pierw­szy pią­tek na Mszę św. o godz. 18.30 i spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne zapra­sza­my mło­dzież, któ­ra w tym roku przy naszej bazy­li­ce przy­go­to­wy­wa­ła się do Bierz­mo­wa­nia w kla­sie VIII i ma przy­jąć ten Sakra­ment pod koniec października.

3. Infor­mu­je­my, że na chó­rze już „rosną” nasze orga­ny głów­ne. Poja­wi­ły się trzy pozio­my kon­struk­cji nośnej, mie­chy, a tak­że sza­fa na urzą­dze­nia elek­tro­nicz­ne. Rela­cję z prac moż­na śle­dzić na pro­fi­lu face­bo­oko­wym bazy­li­ki. Z racji mon­ta­żu instru­men­tu, do 3 paź­dzier­ni­ka, w dni powsze­dnie w godz. 12.00−18.00 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i spo­wiedź odby­wać się będą w koście­le św. Woj­cie­cha na Ryn­ku Głów­nym. Jed­no­cze­śnie trwa­ją pra­ce kon­ser­wa­tor­skie przy Ołta­rzu Wita Stwo­sza. W tym mie­sią­cu obcho­dzi­my małą rocz­ni­cę duże­go odkry­cia – rok temu nasi kon­ser­wa­to­rzy odsło­ni­li i odczy­ta­li datę 1486 znaj­du­ją­cą się na boku apo­sto­ła pod­trzy­mu­ją­ce­go zasy­pia­ją­cą Mary­ję w cen­tral­nej czę­ści ołta­rza. Data ta nie była wcze­śniej zna­na bada­czom sztu­ki średniowiecznej.

4. W zakry­stii moż­na nabyć kalen­darz mariac­ki na 2021 rok z wido­kiem nasze­go kościo­ła od stro­ny Sukiennic.

5. Dzi­siej­sza nie­dzie­la obcho­dzo­na jest jako Dzień Migran­tów i Uchodź­ców. Ofia­ra­mi do skar­bon moż­na wes­przeć uchodź­ców na wyspie Les­bos, któ­rzy po poża­rze swo­je­go obo­zu potrze­bu­ją naszej pomocy.

6. Sto­wa­rzy­sze­nie „Dobro­sław”, któ­re w zeszłą nie­dzie­lę pro­wa­dzi­ło kwe­stę przy naszej bazy­li­ce, skła­da ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia wspól­no­cie para­fial­nej za zło­żo­ny dar w wyso­ko­ści 1673 zł.