0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

26. Niedziela Zwykła

26. Niedziela Zwykła

1. Dziś obcho­dzi­my Die­ce­zjal­ny Dzień Modli­twy za Mło­dzież. Zachę­ca­my do obję­cia swo­ją modli­twą mło­dych naszej para­fii i die­ce­zji oraz pra­cu­ją­cych z nimi dusz­pa­ste­rzy. Jesz­cze dziś moż­na zło­żyć ofia­rę do skar­bo­ny, któ­ra prze­zna­czo­na zosta­nie na ini­cja­ty­wy podej­mo­wa­ne dla mło­dzie­ży w naszej para­fii i dekanacie.

2. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Win­cen­te­go a Pau­lo, kapła­na;
-we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Wacła­wa, męczen­ni­ka – patro­na kate­dry na Wawelu;
-w śro­dę – świę­to świę­tych Archa­nio­łów: Micha­ła, Gabrie­la i Rafała;
-w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Hie­ro­ni­ma, kapła­na i dok­to­ra Kościo­ła. W tym dniu wraz ze Wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 18.30 i wspól­ną adorację;
‑w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezus, dzie­wi­cy i dok­to­ra Kościo­ła. To rów­nież I pią­tek paź­dzier­ni­ka oraz począ­tek nabo­żeństw różań­co­wych, na któ­re zapra­sza­my o godz. 18.00.
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie świę­tych Anio­łów Stróżów. 

3. Mło­dzież z klas VIIVIII, któ­ra chcia­ła­by pod­jąć przy­go­to­wa­nie do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia przy naszej bazy­li­ce pro­si­my o zapi­sa­nie się w zakrystii.

 4. Roz­po­czy­na­my rok przy­go­to­wań do I Spo­wie­dzi i Komu­nii świę­tej, któ­ra w naszej bazy­li­ce będzie 15 maja o godz. 10.00. Zapi­sy dla chęt­nych dzie­ci z para­fii mariac­kiej i Kra­ko­wa w cza­sie pra­cy kancelarii.

 5. Ser­decz­nie zachę­ca­my do naby­cia w naszej zakry­stii kalen­da­rza mariac­kie­go na 2022 rok. Kalen­darz zawie­ra foto­gra­fie frag­men­tów kwa­ter skrzy­deł bocz­nych i sce­ny głów­nej ołta­rza dłu­ta Wita Stwo­sza po konserwacji.