0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

26. Niedziela Zwykła

26. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
w ponie­dzia­łek 26 wrze­śnia wspo­mnie­nie świętych męczen­ni­ków Kosmy i Damia­na; imie­ni­ny bpa Damia­na Musku­sa – pamię­taj­my o nim w naszych modli­twach;
- we wto­rek – wspo­mnie­nie Św. Win­cen­te­go à Pau­lo, pre­zbi­te­ra;
- śro­dę  wspo­mnie­nie Św. Wacła­wa, męczen­ni­ka – patro­na kate­dry wawel­skiej;
czwar­tek świę­to świę­tych Archa­nio­łów: Micha­ła, Gabrie­la i Rafa­ła;
- w pią­tek wspo­mnie­nie św. Hie­ro­ni­ma, pre­zbi­te­ra i dok­to­ra Kościo­ła;
- w sobo­tę  – wspo­mnie­nie św. Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezus, dzie­wi­cy i dok­to­ra Kościo­ła; począ­tek nabo­żeństw różań­co­wych w naszej bazylice.

2. Dzi­siaj po Mszy Świę­tej o godz. 13:00 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci klas III chcących przy­stą­pić do I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej w bazy­li­ce Mariac­kiej. Spo­tka­nie odbę­dzie się w sal­ce para­fial­nej przy pl. Mariac­kim 7.

3. W naj­bliż­szą sobo­tę, 1 paź­dzier­ni­ka o 19.30 odbę­dzie się w bazy­li­ce reci­tal orga­no­wy Mar­ka Wola­ka w ramach cyklu Kon­cer­tów Mariac­kich. Ser­decz­nie zapraszamy!

4. W zakry­stii moż­na nabyć naj­now­szy kalen­darz mariac­ki na 2023 rok, w któ­rym znaj­du­ją się zdję­cia wybra­nych dzieł z naszej bazyliki.

5. Zarząd Woje­wódz­twa Mało­pol­skie­go do koń­ca wrze­śnia br. przyj­mu­je zgło­sze­nia zadań w ramach tego­rocz­ne­go Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go. Szcze­gó­ły tego przed­się­wzię­cia moż­na poznać na stro­nie inter­ne­to­wej www. bo​.malo​pol​ska​.pl lub w gablo­cie para­fial­nej.

grafika — Męczeństwo św. Andrzeja, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior