0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

26. Niedziela Zwykła

26. Niedziela Zwykła

1 paź­dzier­ni­ka 2023

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Anio­łów Stró­żów;
‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka z Asyżu;
-w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Fau­sty­ny Kowal­skiej, dzie­wi­cy;
‑w sobo­tę – wspo­mnie­nie NMP Różańcowej.
-Od dzi­siaj roz­po­czy­na­my nabo­żeń­stwa różań­co­we – zapra­sza­my przez cały mie­siąc paź­dzier­nik codzien­nie o godz. 18.00 – odpo­wia­da­jąc na proś­bę Księ­dza Arcy­bi­sku­pa będzie­my modlić się w inten­cjach Kościo­ła, Ojczy­zny oraz o pokój na świecie.

2. Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne zwią­za­ne z przy­go­to­wa­niem do sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia dla mło­dzie­ży z klas VIIVIII w nie­dzie­lę 8 paź­dzier­ni­ka o godz. 17.30 w sali para­fial­nej – plac Mariac­ki 7.

3. Ks. inf. Dariusz Raś wziął udział w cere­mo­nii wrę­cze­nia Euro­pej­skiej Nagro­dy Dzie­dzic­twa /​ Euro­pa Nostra 2023 w Wene­cji. Para­fia Mariac­ka wyróż­nio­na zosta­ła za kon­ser­wa­cję ołta­rza Wita Stwo­sza. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim oso­bom, któ­re odda­ły głos na ołtarz mariac­ki w ramach Nagro­dy Publicz­no­ści! Nagro­dę Publicz­no­ści otrzy­mał jed­nak inny lau­re­at – szlak Via Trans­i­lva­ni­ca w Rumunii.

4. Do skar­bon w bazy­li­ce moż­na zło­żyć ofia­rę na dzia­łal­ność Dusz­pa­ster­stwa Mło­dzie­ży naszej Archi­die­ce­zji, ser­decz­ne Bóg zapłać wszyst­kim ofiarodawcom.

5. W naszej zakry­stii moż­na nabyć książ­ki mariac­kie, w tym mono­gra­fię nasze­go kościo­ła w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii oraz Baj­ki, opo­wie­ści i legen­dy mariac­kie, a tak­że kalen­darz na 2024 rok.

Hans von Kulmbach, 1514–1515, Cud z kołem męczeńskim,  fot. P. Gąsior