0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

27. Niedziela Zwykła

27. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my przeżywać:
— dziśwspo­mnie­nie św. Bru­no­na. Przez cały paź­dzier­nik zapra­sza­my do wspól­ne­go odma­wia­nia Różań­ca o godz. 18.00;
— w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie NMP Różań­co­wej. Msze św. od 6.00 do 7.30 w kapli­cy nad kruch­tą od stro­ny ul. Floriańskiej;
— w śro­dę – świę­to bł. Win­cen­te­go Kadłub­ka;
— w sobo­tę — pod­czas Mszy o godz. 11.00 wraz z myśli­wy­mi i łow­czy­mi pro­sić będzie­my o wsta­wien­nic­two św. Huberta;
— w następ­ną nie­dzie­lę – XIX Dzień Papie­ski. Sty­pen­dy­stów Fun­da­cji „Dzie­ła Nowe­go Tysiąc­le­cia” moż­na wspie­rać przez cały tydzień skła­da­jąc ofia­rę do ozna­czo­nych skar­bon w bazylice;

2. Para­fia Mariac­ka zapra­sza kra­ko­wian modlą­cych się w bazy­li­ce do czy­ta­nia mszal­nych frag­men­tów Biblii w cza­sie codzien­nych Litur­gii. Swo­ją goto­wość pro­si­my zgła­szać w zakry­stii. Dla pamię­ci moż­na przy wyj­ściu wziąć ulotkę.

3. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za zmar­łych kra­ko­wian moż­na skła­dać w zakry­stii. Za zmar­łych będzie­my się modlić przy głów­nym ołta­rzu co tydzień w nie­dzie­lę o godz. 11.00. Za wypo­mi­na­nych odpra­wia­my rów­nież Mszę Świę­tą o godz. 11.15 w 1. nie­dzielę mie­sią­ca, modli­my się pod­czas Koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go w 3. pią­tek mie­sią­ca oraz wypo­mi­nek w listo­pa­dzie. Podej­mij­my się tego wysił­ku, pomyśl­my o naszych bli­skich, przy­ja­cio­łach i pomó­dl­my się za ich dusze w czyść­cu ocze­ku­ją­ce na miło­sier­dzie. Requ­iem Aeter­nam dona eis, Domi­ne Et lux per­pe­tua luce­at eis: Requ­ie­scant in pace. Amen