0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

27. Niedziela Zwykła

27. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. Uro­czy­sto­ści odpu­sto­we w bazy­li­ce ojców franciszkanów.
‑we wto­rek – wspo­mnie­nie św. sio­stry Fau­sty­ny Kowal­skiej;
‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie NMP Różańcowej;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie bł. Win­cen­te­go Kadłub­ka, biskupa;
-w przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my prze­ży­wać kolej­ny Dzień Papieski.

 2. W paź­dzier­ni­ku codzien­nie zapra­sza­my na modli­twę różań­co­wą o godz. 18.oo, w któ­rej będzie­my powie­rzać Bogu naszą Ojczy­znę, spra­wy naszych rodzin i tych wszyst­kich, któ­rzy potrze­bu­ją naszej modlitwy.

3. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za swo­ich bli­skich zmar­łych  moż­na skła­dać w zakry­stii. Za zmar­łych modli­my się przy głów­nym ołta­rzu w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 11.00. W ich inten­cji odpra­wia­my rów­nież Mszę Świę­tą o godz. 11.15 w 1. nie­dzie­lę mie­sią­ca, modli­my się pod­czas Koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go w 3. pią­tek mie­sią­ca oraz w cza­sie wypo­mi­nek listo­pa­do­wych. Modli­tew­na tro­ska o naszych zmar­łych jest szcze­gól­nym zna­kiem miło­sier­dzia, jakie może­my im ofiarować.

 4. Mariac­ka Litur­gicz­na Służ­ba Ołta­rza zapra­sza wszyst­kie chęt­ne oso­by: tych, któ­rzy kie­dyś słu­ży­li już jako mini­stran­ci lub lek­to­rzy, a tak­że tych, któ­rzy nigdy nie mie­li takiej oka­zji do wspól­nej cele­bra­cji i for­ma­cji. Zapi­sy wszyst­kich pra­gną­cych włą­czyć się w służ­bę litur­gicz­ną przy ołta­rzu w samym ser­cu Kra­ko­wa, dzi­siaj po każ­dej Mszy świę­tej w zakrystii.

 5. Sale­zjań­ski Wolon­ta­riat Misyj­ny Mło­dzi Świa­tu zapra­sza wszyst­kich, któ­rzy chcą poświę­cić swój czas i peł­ni zapa­łu oraz odwa­gi są goto­wi do dzie­le­nia się tym, co mają z dru­gim czło­wie­kiem w naj­dal­szych zakąt­kach świa­ta. Spo­tka­nia wolon­ta­ria­tu odby­wa­ją się w każ­dy ponie­dzia­łek o godzi­nie 18:00 na ul. Tyniec­kiej 39 w Krakowie.