0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

27. Niedziela Zwykła

27. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
• dzi­siaj prze­ży­wa­my kolej­ny Dzień Papie­ski – do ozna­czo­nych skar­bon w Bazy­li­ce moż­na skła­dać ofia­ry na Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia; odby­wa się dziś tak­że Mało­pol­ski Marsz dla życia i rodzi­ny pod hasłem „Rodzi­nie i życiu – TAK” — po Mszy Świę­tej w Kate­drze Wawel­skiej o godz. 10.00 nastą­pi przej­ście na Rynek Główny;
• w ponie­dzia­łek – świę­to bł. Win­cen­te­go Kadłubka;
• w pią­tek – wspo­mnie­nie bł. Hono­ra­ta Koźmińskiego;

2. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my fir­mie Comarch SA i jej pre­ze­so­wi prof. Janu­szo­wi Fili­pia­ko­wi za szczo­drą daro­wi­znę na poczet rewi­ta­li­za­cji instru­men­ta­rium muzycz­ne­go nasze­go kościo­ła. Kra­kow­ska spół­ka od wie­lu lat współ­pra­cu­je z Para­fią Mariac­ką przy orga­ni­za­cji wyda­rzeń muzycz­nych i spon­so­ru­je let­ni Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy. W poprzed­nim tygo­dniu fir­ma Rie­ger z Austrii kon­ty­nu­owa­ła z nami pra­ce przy orga­nach chó­ro­wych w pre­zbi­te­rium. Nasze zabie­gi w celu popra­wy jako­ści muzy­ki litur­gicz­nej w dwóch instru­men­tach chó­ro­wym i głów­nym trwa­ją od 2015 roku. W tym miej­scu wyra­ża­my wdzięcz­ność kra­kow­skie­mu hote­lo­wi Wit Stwosz oraz ks. Pra­ła­to­wi Jac­ko­wi Żur­ko­wi i ks. Inf. Bro­ni­sła­wo­wi Fide­li­so­wi za pokaź­ne cegieł­ki zło­żo­ne na ten cel. Dzię­ku­je­my rów­nież za har­mo­nij­ną współ­pra­cę przy tym dzie­le Archi­die­ce­zjal­nej Komi­sji Muzy­ki Kościel­nej oraz Woje­wódz­kie­mu Urzę­do­wi Ochro­ny Zabyt­ków w Kra­ko­wie. O pra­cach infor­mu­je­my na stro­nie WWW naszej para­fii mariac​ki​.com.