0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

28. Niedziela Zwykła

28. Niedziela Zwykła

1. Prze­ży­wa­my dziś XX Dzień Papie­ski, pod hasłem Totus Tuus. Na wzór św. Jana Paw­ła II pra­gnie­my przez ręce Maryi zawie­rzać Chry­stu­so­wi całe nasze życie. W paź­dzier­ni­ku czy­ni­my to poprzez modli­twę różań­co­wą o godz. 18.00, w któ­rej powie­rza­my Bogu naszą Ojczy­znę, spra­wy naszych rodzin, zma­ga­nie z pan­de­mią, a tak­że ochro­nę zagro­żo­ne­go ludz­kie­go życia. Fun­da­cja „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia” na ryn­ku i obok bazy­li­ki pro­wa­dzi dziś kwe­stę na wspar­cie nie­za­moż­nej młodzieży.

2. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
— we wto­rek – wspo­mnie­nie bł. Hono­ra­ta Koź­miń­skie­go, kapłana;
— w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Tere­sy od Jezu­sa, dzie­wi­cy i dok­to­ra Kościoła;
— w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Jadwi­gi Ślą­skiej. W tym dniu prze­ży­wa­my rów­nież kolej­ną rocz­ni­cę wybo­ru kar­dy­na­ła Karo­la Woj­ty­ły na Papieża;
— w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Igna­ce­go Antio­cheń­skie­go, bisku­pa i męczennika.

3. We wto­rek – wie­czor­ną modli­twą różań­co­wą i Mszą świę­tą roz­pocz­nie­my spo­tka­nia przy­go­to­wu­ją­ce do Bierz­mo­wa­nia mło­dzież klas VII.

4. W czwar­tek o godz. 17.00 w naszej bazy­li­ce odbę­dzie się Eucha­ry­stia, w cza­sie któ­rej zosta­nie udzie­lo­ny doro­słym Sakra­ment Bierzmowania.

5. W pią­tek – w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Łagiew­ni­kach odbę­dą się die­ce­zjal­ne obcho­dy Dnia Dziec­ka Utra­co­ne­go. Bliż­sze infor­ma­cje w zakry­stii i na tabli­cy ogłoszeń.

6. Infor­mu­je­my, że roz­po­czę­li­śmy kolej­ny etap prac przy pro­jek­cie „Nekro­po­lia miesz­czan kra­kow­skich”, któ­re prze­bie­ga­ją przy wspar­ciu Spo­łecz­ne­go Komi­te­tu Odno­wy Zabyt­ków Kra­ko­wa. Dzia­ła­nia reno­wa­cyj­ne obej­mu­ją przy­bu­dów­ki baro­ko­we przy ścia­nie połu­dnio­wej prezbiterium.

7. Mariac­ka Litur­gicz­na Służ­ba Ołta­rza zapra­sza wszyst­kie chęt­ne oso­by: tych, któ­rzy kie­dyś słu­ży­li już jako mini­stran­ci lub lek­to­rzy, a tak­że tych, któ­rzy nigdy nie mie­li takiej oka­zji do wspól­nej cele­bra­cji i for­ma­cji. Zapi­sy wszyst­kich pra­gną­cych włą­czyć się w służ­bę litur­gicz­ną przy ołta­rzu w samym ser­cu Kra­ko­wa, dzi­siaj po każ­dej Mszy świę­tej w zakrystii.

8. Wraz z naj­now­szym „Gościem Nie­dziel­nym” moż­na w zakry­stii nabyć war­to­ścio­wy film pt. „Zie­mia Maryi”, a tak­że kalen­darz mariac­ki na 2021 rok z wido­kiem nasze­go kościo­ła od stro­ny Sukiennic.