0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

28. Niedziela Zwykła

28. Niedziela Zwykła

1. Dziś prze­ży­wa­my kolej­ny Dzień Papie­ski. Dzię­ku­je­my dobre­mu Bogu za dzie­ło życia świę­te­go Jana Paw­ła II i modli­my się, aby Jego nauka wciąż prze­ni­ka­ła życie nasze­go narodu.

 2. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Jana XXIII, papie­ża;
-we wto­rek – wspo­mnie­nie bł. Jana Bey­zy­ma, kapła­na;
-w śro­dę – wspo­mnie­nie bł. Hono­ra­ta Koź­miń­skie­go, kapła­na;
-w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Tere­sy od Jezu­sa, dzie­wi­cy i dok­to­ra Kościoła;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Jadwi­gi Śląskiej.

 3. W paź­dzier­ni­ku codzien­nie zapra­sza­my na modli­twę różań­co­wą o godz. 18.00, w któ­rej będzie­my powie­rzać Bogu naszą Ojczy­znę, spra­wy naszych rodzin i tych wszyst­kich, któ­rzy potrze­bu­ją naszej modlitwy.

4. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za swo­ich bli­skich zmar­łych  moż­na skła­dać w zakry­stii. Za zmar­łych modli­my się przy głów­nym ołta­rzu w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 11.00. W ich inten­cji odpra­wia­my rów­nież Mszę Świę­tą o godz. 11.15 w 1. nie­dzie­lę mie­sią­ca, modli­my się pod­czas Koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go w 3. pią­tek mie­sią­ca oraz w cza­sie wypo­mi­nek listo­pa­do­wych. Modli­tew­na tro­ska o naszych zmar­łych jest szcze­gól­nym zna­kiem miło­sier­dzia, jakie może­my im ofiarować.

 5. Mariac­ka Litur­gicz­na Służ­ba Ołta­rza zapra­sza wszyst­kie chęt­ne oso­by: tych, któ­rzy kie­dyś słu­ży­li już jako mini­stran­ci lub lek­to­rzy, a tak­że tych, któ­rzy nigdy nie mie­li takiej oka­zji do wspól­nej cele­bra­cji i for­ma­cji. Zapi­sy wszyst­kich pra­gną­cych włą­czyć się w służ­bę litur­gicz­ną przy ołta­rzu w samym ser­cu Kra­ko­wa, dzi­siaj po każ­dej Mszy świę­tej w zakrystii.

6. W sobo­tę 16 paź­dzier­ni­ka o godz. 19.30 mariac­cy orga­ni­ści wraz z kan­to­rem bazy­li­ki Mariac­kiej ser­decz­nie zapra­sza­ją na kon­cert muzy­ki orga­no­wej i kame­ral­nej. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach i w internecie.