0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

29. Niedziela Zwykła

29. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
— we wto­rek – uro­czy­stość św. Jana Kan­te­go, kapła­na – głów­ne­go patro­na archi­die­ce­zji kra­kow­skiej i mia­sta Kra­ko­wa – modli­twą różań­co­wą i wie­czor­ną Mszą świę­tą roz­pocz­nie­my spo­tka­nia przy­go­to­wu­ją­ce do Bierz­mo­wa­nia mło­dzież klas VIII;
— w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Jana Paw­ła II. W tym dniu sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie na Bia­łych Morzach zapra­sza na uro­czy­sto­ści odpu­sto­we od godz. 8.00 do 17.00.

2. Ks. Jacek Krze­mień, któ­ry w imie­niu wspól­no­ty „Chleb Życia” w zeszłą nie­dzie­lę pro­wa­dził kwe­stę przy naszej bazy­li­ce, skła­da ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia wspól­no­cie para­fial­nej za zło­żo­ny dar w wyso­ko­ści 8.050 zł.

3. Mariac­ka Litur­gicz­na Służ­ba Ołta­rza zapra­sza wszyst­kie chęt­ne oso­by: tych, któ­rzy kie­dyś słu­ży­li już jako mini­stran­ci lub lek­to­rzy, a tak­że tych, któ­rzy nigdy nie mie­li takiej oka­zji do wspól­nej cele­bra­cji i for­ma­cji. Zapi­sy wszyst­kich pra­gną­cych włą­czyć się w służ­bę litur­gicz­ną przy ołta­rzu w samym ser­cu Kra­ko­wa, dzi­siaj po każ­dej Mszy świę­tej w zakrystii.

4. Trwa­ją ostat­ni rok pra­ce przy Ołta­rzu Wiel­kim dłu­ta Wita Stwo­sza. Nasi kon­ser­wa­to­rzy pra­cu­ją obec­nie m.in. przy figu­rze Zaśnię­cia Mat­ki Bożej ze sce­ny głównej.

5. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za swo­ich bli­skich zmar­łych moż­na skła­dać w zakry­stii. Zapra­sza­my na modli­twy za bli­skich zmar­łych m.in. w każ­dą nie­dzie­lę o 11.00.