0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

29. Niedziela Zwykła

29. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek świę­to świę­te­go Łuka­sza, ewan­ge­li­sty;
-we wto­rek – wspo­mnie­nie bł. Jerze­go Popie­łusz­ki, kapła­na i męczen­ni­ka;
-w śro­dęuro­czy­stość św. Jana Kan­te­go, kapła­na – głów­ne­go patro­na Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej i mia­sta Kra­ko­wa;
-w pią­tek uro­czy­stość św. Jana Paw­ła II, głów­ne­go patro­na Woje­wódz­twa Małopolskiego;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Jadwi­gi Śląskiej.

2. W paź­dzier­ni­ku codzien­nie zapra­sza­my na modli­twę różań­co­wą o godz. 18.00w któ­rej będzie­my powie­rzać Bogu naszą Ojczy­znę, spra­wy naszych rodzin i tych wszyst­kich, któ­rzy potrze­bu­ją naszej modlitwy.

3. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za swo­ich bli­skich zmar­łych  moż­na skła­dać w zakry­stii. Za zmar­łych modli­my się przy głów­nym ołta­rzu w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 11.00.  W ich inten­cji odpra­wia­my rów­nież Mszę Świę­tą o godz. 11.15 w 1. nie­dzie­lę mie­sią­ca, modli­my się pod­czas Koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go w 3. pią­tek mie­sią­ca oraz w cza­sie wypo­mi­nek listo­pa­do­wych. Modli­tew­na tro­ska o naszych zmar­łych jest szcze­gól­nym zna­kiem miło­sier­dzia, jakie może­my im ofiarować.

4. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły grun­tow­ne pra­ce badaw­czo-kon­ser­wa­tor­skie XV-wiecz­ne­go obra­zu znaj­du­ją­ce­go się w naszym skarb­cu – „Mat­ka Boska z Dzie­ciąt­kiem z różą”. Rama obra­zu zawie­ra 38 reli­kwii pierw­szej kate­go­rii, w  tym reli­kwie Krzy­ża Świę­te­go, św. Sta­ni­sła­wa i św. Woj­cie­cha. W wyni­ku badań uda­ło się przy­pi­sać obraz do warsz­ta­tu mistrza polip­ty­ku z Macie­jo­wic. Pra­ce zosta­ły zre­ali­zo­wa­ne przez p. Marię Zając w ramach pra­cy magi­ster­skiej pod kie­run­kiem dr Alek­san­dry Holi. Dzię­ku­je­my Wydzia­ło­wi Kon­ser­wa­cji i Restau­ra­cji Dzieł Sztu­ki Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. Jana Matej­ki w Kra­ko­wie za współ­pra­cę przy tym dziele.

 

5. W minio­ną nie­dzie­lę w naszej bazy­li­ce zło­żo­no na ofia­rę 10,170 zł. W cało­ści sumę tę prze­ka­za­no Wspól­no­cie „Chleb Życia, któ­ra trosz­czy się o ludzi naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych. W imie­niu Wspól­no­ty wyra­ża­my gorą­ce „Bóg zapłać”.

6. W czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. Wspól­no­ta Fiat zapra­sza wszyst­kich lice­ali­stów i stu­den­tów na pierw­sze w tym roku spo­tka­nie for­ma­cyj­ne „Świę­ci w Koście­le” do sal­ki kate­che­tycz­nej przy pl. Mariac­kim 7.