0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

29. Niedziela Zwykła

29. Niedziela Zwykła

22 paź­dzier­ni­ka 2023

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-dzi­siaj – uroczy­stość Świę­te­go Jana Paw­ła II;
‑w sobo­tę – świę­to świę­tych apo­sto­łów Szy­mo­na i Judy;
-przez cały mie­siąc paź­dzier­nik zapra­sza­my na  nabo­żeń­stwa różań­co­we –codzien­nie o godz. 18.00 – odpo­wia­da­jąc na proś­bę Księ­dza Arcy­bi­sku­pa modli­my się w inten­cjach Kościo­ła, Syno­du, Ojczy­zny oraz o pokój na świe­cie. Zachę­ca­my rów­nież do pod­ję­cia tru­du modli­twy we  wspól­no­cie Róż Różań­co­wych, szcze­gó­ły i zapi­sy w zakrystii.

2.W czwar­tek wspól­no­ta Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza na Mszę Świę­tą o 18:30 i ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 21.00.

3. Mariac­ka Litur­gicz­na Służ­ba Ołta­rza zapra­sza wszyst­kich chęt­nych pra­gną­cych włą­czyć się w służ­bę litur­gicz­ną przy ołta­rzu w samym ser­cu Kra­ko­wa, zapi­sy w zakrystii.

4. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za swo­ich bli­skich zmar­łych  moż­na skła­dać w zakry­stii. Za zmar­łych modli­my się przy głów­nym ołta­rzu w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 11.00. W ich inten­cji odpra­wia­my rów­nież mszę świę­tą o godz. 11.15  w 1. nie­dzie­lę mie­sią­ca, modli­my się pod­czas Koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go w 3. pią­tek mie­sią­ca oraz w cza­sie wypo­mi­nek listo­pa­do­wych. Modli­tew­na tro­ska o naszych zmar­łych jest szcze­gól­nym zna­kiem miło­sier­dzia, jakie może­my im ofiarować.

5. Ksiądz Jacek ze wspól­no­ty Chleb Życia, dzię­ku­je za zło­żo­ne ofia­ry w ubie­głą nie­dzie­lę, uda­ło się zebrać 14 840 zł.

6. Sty­pen­dy­ści Fun­da­cji Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia rów­nież dzię­ku­ją za zło­żo­ne do puszek ofia­ry, uda­ło się im zebrać 3768 zł.

7. Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne dla rodzi­ców i dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii Świę­tej w naszej bazy­li­ce w przy­szłą nie­dzie­lę 29.10 o godz. 17.00 w Sali para­fial­nej – plac Mariac­ki 7.

Hans von Kulmbach, 1514–1515, Dysputa z filozofami,  fot. P. Gąsior