0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Adwentu

3. Niedziela Adwentu

1. Do sobo­ty 23 grud­nia zapra­sza­my na rora­ty z krót­kim kaza­niem o godz. 7.00.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
• we wto­rek do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy św. o godz. 18.30 zapra­sza wspól­no­ta PANAMA;
• w pią­tek – nasz deka­nat został zapro­szo­ny do Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II na nabo­żeń­stwo ku czci św. Papie­ża – Pola­ka o godz. 17.00;
• w następ­ną nie­dzie­lę będzie­my prze­ży­wać Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia. Ostat­nia Msza św. oraz moż­li­wość przy­stą­pie­nia do spo­wie­dzi o godz. 13.00. Niech w gro­nie rodzi­ny przy wigi­lij­nym sto­le nie zabrak­nie wspól­nej modli­twy, poła­ma­nia się opłat­kiem i śpie­wu kolęd. Pamię­taj­my w tym szcze­gól­nym dniu o wszyst­kich cho­rych, cier­pią­cych, samot­nych i bez­dom­nych. O godz. 24.00 zapra­sza­my na Paster­kę. Skład­ka zebra­na pod­czas tej Mszy św. będzie prze­zna­czo­na na fun­dusz SOS — pomo­cy samot­nym mat­kom, rodzi­nom wie­lo­dziet­nym i biednym.
• w uro­czy­stość Naro­dze­nia Pań­skie­go oraz świę­to św. Szcze­pa­na Msze św. według porząd­ku niedzielnego;

3. Cari­tas Pol­ska pro­wa­dzi corocz­ną akcję: Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciom. Świe­ce i opłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz kalen­darz z wido­kiem na Wiel­ki Ołtarz roz­pro­wa­dza­ją Sio­stry w zakry­stii, a mło­dzież gru­py PANAMA wspo­ma­ga ich pra­cę w kruch­cie kościo­ła. Może­my rów­nież wes­przeć kon­ser­wa­cję Ołta­rza Wita Stwo­sza poprzez naby­cie w zakry­stii oko­licz­no­ścio­wych cegiełek.

4. Przez cały tydzień do spe­cjal­nie ozna­czo­nych skar­bon w bazy­li­ce może­my skła­dać ofia­ry wspie­ra­ją­ce Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubelski.