0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Adwentu

3. Niedziela Adwentu

1. Zapra­sza­my na rora­ty, któ­re cele­bru­je­my przez cały Adwent w dni powsze­dnie o godz. 7.00.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
— dziś – rocz­ni­ca koro­na­cji wize­run­ku Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej w bazylice;
— w ponie­dzia­łek – przy współ­udzia­le Sióstr Ducha­czek, w koście­le św. Toma­sza i sal­ce para­fial­nej orga­ni­zo­wa­na jest wigi­lia dla osób bez­dom­nych połą­czo­na z prze­ka­za­niem im naj­po­trzeb­niej­szych pro­duk­tów. Pra­gną­cy wes­przeć to dzie­ło mogą zło­żyć ofia­ry do skarbon;
— w czwar­tek – po Mszy o 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Ponad wszyst­ko!”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE;
— w sobo­tę – o godz. 18.00 ostat­nie w tym roku adwen­to­we nie­szpo­ry chó­ral­ne pro­wa­dzo­ne przez zespół Cap­pel­la Marialis;

3. Cari­tas Pol­ska pro­wa­dzi dorocz­ną akcję: Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciom. Świe­ceopłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz kalen­darz ścien­ny roz­pro­wa­dza­ją nasze sio­stry Sera­fit­ki w zakrystii.

4. W ostat­nim cza­sie ofia­ra­mi do skar­bon wspie­ra­li­śmy Kościół na wscho­dzie w kwo­cie 1.422 zł oraz stu­den­tów medy­cy­ny Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go wyjeż­dża­ją­cych na misje do kra­jów afry­kań­skich, któ­rzy kwe­stu­jąc zebra­li 5.630 zł. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać.