0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Adwentu

3. Niedziela Adwentu

1. Dnia 8. grud­nia roku 2016 Jego Świą­to­bli­wość Papież Fran­ci­szek mia­no­wał Metro­po­li­tą Kra­kow­skim Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go, któ­ry zastą­pi w tej roli bli­skie­go naszym ser­com Księ­dza Sta­ni­sła­wa Kar­dy­na­ła Dzi­wi­sza. Przyj­mu­je­my tę decy­zję z chrze­ści­jań­ską ufno­ścią i trwa­my na modli­twie za naszych Pasterzy.

2. Dziś z ser­ca dzię­ku­je­my rów­nież za wie­le lat posłu­gi ks. kan. Andrze­ja Jele­nia w Kra­kow­skiej Farze i wypra­sza­my bło­go­sła­wień­stwa dla Jego nowych pro­bosz­czow­skich zadań w Sie­nia­wie koło Rabki.

3. Msza Świę­ta rorat­nia w dni powsze­dnie o godzi­nie 7.00, a poza tym w litur­gii przy­szłe­go tygodnia:
• we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Łucji, msza w inten­cji ofiar Sta­nu Wojen­ne­go o g. 10.00;
• w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Jana od Krzyża;
• w pią­tek – para­fial­na modli­twa za zmar­łych o godz. 15.00;
• od sobo­ty roz­po­czy­na­my dru­gą część Adwen­tu, któ­ra prze­su­wa nie­co akcen­ty litur­gii z ocze­ki­wa­nia na powtór­ne przyj­ście Pana na pamiąt­kę Jezu­so­we­go Wcielenia.

4. Z wiel­ką rado­ścią infor­mu­je­my, że zakoń­czył się tego­rocz­ny etap prac kon­ser­wa­tor­skich Wiel­kie­go Ołta­rza dłu­ta Wita Stwo­sza. Od tej chwi­li może­my już podzi­wiać ich efekt przy zwień­cze­niu ołta­rza. Wszyst­kim, któ­rzy pra­co­wa­li przy tym dzie­le oraz tym, któ­rzy ofia­ra­mi wspar­li to przed­się­wzię­cie wyra­ża­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nie. Wciąż moż­na też nabyć w zakry­stii oko­licz­no­ścio­we cegieł­ki, a w przy­szłą nie­dzie­lę zło­żyć ofia­rę na skład­kę prze­zna­czo­ną na ten cel.

5. Od śro­dy do piąt­ku w koście­le Sióstr Ducha­czek będą się odby­wać orga­ni­zo­wa­ne przez para­fię Mariac­ką reko­lek­cje dla osób bez­dom­nych zakoń­czo­ne spo­tka­niem wigi­lij­nym. Moż­na wes­przeć to dzie­ło ofia­ra­mi do ozna­czo­nych skarbon.

6. Kalen­da­rze nowo­rocz­ne, świe­ce i opłat­ki na stół wigi­lij­ny roz­pro­wa­dza­ją nasze sio­stry Sera­fit­ki w zakry­stii, a mło­dzież gru­py Pana­ma wspo­ma­ga ich pra­cę w kruch­cie kościo­ła. Zapra­sza­my do naby­cia. Zebra­ne środ­ki posłu­żą m. in. potrze­bu­ją­cym na Ukrainie.

7. Pro­si­my, jak co roku, o prze­my­śla­ną, prze­nik­nię­tą Bożym duchem orga­ni­za­cję cza­su przed­świą­tecz­ne­go i zapla­no­wa­nie z wyprze­dze­niem sakra­men­tu poku­ty już w tych dniach.