0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Wielkanocna

3. Niedziela Wielkanocna

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
• w pią­tek – o godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go z modli­twa­mi za zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach;
• w sobo­tę 21 kwiet­nia – w ramach przy­go­to­wa­nia do beaty­fi­ka­cji Słu­żeb­ni­cy Bożej Han­ny Chrza­now­skiej mszę o 18.30 w Bazy­li­ce, gdzie modli­ła się za życia nasza Patron­ka, odpra­wi Biskup Tade­usz Pie­ro­nek; po litur­gii comie­sięcz­na nowen­na przed Jubi­le­uszem koro­na­cji obra­zu MB Czę­sto­chow­skiej oraz przed 100-leciem odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści w kapli­cy Salomonów;
• w przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 13.00 będą modlić się z nami człon­ko­wie Związ­ku Kom­po­zy­to­rów Polskich.
2. Dziś roz­po­czy­na się dorocz­ny Tydzień Biblij­ny ze wspól­ną lek­tu­rą Listu św. Paw­ła do Rzy­mian. Zapra­sza­my do oso­bi­stej medy­ta­cji nad tym frag­men­tem Pisma Świętego.

3. Zachę­ca­my do wspar­cia kon­ser­wa­cji Ołta­rza Wita Stwo­sza poprzez naby­cie w zakry­stii cegie­łek, do któ­rych dołą­czo­ny jest oko­licz­no­ścio­wy upo­mi­nek. Dzię­ku­je­my też ofia­ro­daw­com za szczo­drość z jaką poma­ga­ją utrzy­mać na Bożą chwa­łę całą Mariac­ką świątynię.