0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Wielkanocna

3. Niedziela Wielkanocna

1. W roz­po­czę­tym tygodniu:
— dziś — roz­po­czy­na­my 12. Tydzień Biblij­ny. Zachę­ca­my do czy­ta­nia Pisma św., zna­jo­mość Biblii jest bowiem zna­jo­mo­ścią Chrystusa;
— w śro­dę — świę­to św. Kata­rzy­ny ze Sie­ny. Obcho­dzić będzie­my Dzień męczeń­stwa ducho­wień­stwa pol­skie­go w cza­sie II woj­ny świa­to­wej. Roz­po­czy­na się też nowen­na przed uro­czy­sto­ścią św. Stanisława;
— w czwar­tek — po Mszy o godz. 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Mimo drzwi zamknię­tych”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę „CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE”. Roz­pocz­nie­my nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re będzie­my odpra­wiać przez cały mie­siąc o godz. 18.00;
— w pią­tek — pierw­szy pią­tek mie­sią­ca. O godz. 18.30 będzie­my modlić się o potrzeb­ne łaski w cza­sie pandemii;
— w sobo­tę — litur­gicz­na uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski. Msze św. w porząd­ku niedzielnym;
— w następ­ną nie­dzie­lę — o godz. 11.15 Msza w int. zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocznych.

2. Infor­mu­je­my, że w związ­ku z epi­de­mią wiru­sa COVID-19:
— w koście­le Mariac­kim jed­no­cze­śnie może modlić się 110 osób;
— ser­decz­nie zapra­sza­my do modli­twy i udzia­łu w sakra­men­tach świę­tych, zara­zem zazna­cza­jąc, że obo­wią­zu­ją do odwo­ła­nia w kościo­łach obostrze­nia o uży­wa­niu przez wier­nych masek-chu­s­tek-sza­li­ków zakry­wa­ją­cych nos i usta. Pro­si­my usil­nie wszyst­kich o zacho­wa­nie koniecz­nej izo­la­cji i dystan­su w cza­sie modli­twy. Chroń­my sie­bie i innych przed zara­że­niem. Powrót do nor­mal­no­ści będzie moż­li­wy dopie­ro po zakoń­cze­niu epidemii;
— w bazy­li­ce spo­wia­da­my codzien­nie od 6:00–19:00, a w nie­dzie­le w cza­sie Mszy świę­tych. Peni­ten­tów zobo­wią­zu­je­my do uży­wa­nia przy­go­to­wa­nych pły­nów odka­ża­ją­cych dło­nie i powierzch­nie zewnętrz­ne kon­fe­sjo­na­łów. Zale­ca­my rów­nież przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. wyłącz­nie na rękę.