0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Wielkanocna

3. Niedziela Wielkanocna

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Naszej Ojczy­zny. Rek­to­rat Kościo­ła Świę­te­go Woj­cie­cha na Ryn­ku Głów­nym zapra­sza na Uro­czy­stą Mszę Odpu­sto­wą o godz. 19.00, nato­miast przed Mszą o godz. 18.00 odbę­dzie się w koście­le wykład o histo­rii tego naj­star­sze­go kościo­ła w naszym Mie­ście z moż­li­wo­ścią zwie­dza­nia jego pod­zie­mia, gdzie się znaj­du­ją pier­wot­ne mury świątyni;
‑we wto­rek – świę­to św. Mar­ka ewan­ge­li­sty. Pamię­taj­my w naszych modli­twach o ks. arcy­bi­sku­pie Mar­ku Jędraszewskim;
-w czwar­tek – w rocz­ni­cę wyzwo­le­nia nazi­stow­skich obo­zów kon­cen­tra­cyj­nych Mszy św. o godz. 11.00 będzie prze­wod­ni­czył ks. bp Robert Chrząszcz – zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy. Rów­nież w czwar­tek Wspól­no­ta Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza na Mszę św. o godz. 18:30 a po niej na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 21.00;
‑w sobo­tę – świę­to św. Kata­rzy­ny ze Sie­ny, dzie­wi­cy i dok­to­ra Kościo­ła, patron­ki Europy.

2. Zachę­ca­my do naby­cia mono­gra­fii kościo­ła Mariac­kie­go w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii, któ­ra uka­za­ła się w związ­ku z obcho­da­mi 800-lecia para­fii Mariac­kiej. Ta pol­sko-angiel­ska publi­ka­cja przed­sta­wia zna­ne i nie­zna­ne fak­ty i cie­ka­wost­ki doty­czą­ce naszej bazy­li­ki napi­sa­ne przez kra­kow­skich histo­ry­ków Mar­ka Wal­cza­ka oraz Krzysz­to­fa Czy­żew­skie­go i zilu­stro­wa­ne przez foto­gra­fie Paw­ła Gąsio­ra. Album moż­na nabyć w zakrystii.

grafika — Upadek pod krzyżem, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior