0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Wielkanocna — Biblijna

3. Niedziela Wielkanocna — Biblijna

1. Trze­cia Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na zwa­na jest Nie­dzie­lą Biblij­ną. Wska­zu­je nam ona, jak wiel­ką rolę w budo­wa­niu naszej wia­ry ma Sło­wo Boże. Świę­ty Hero­nim przy­po­mi­na, że nie­zna­jo­mość Ewan­ge­lii jest nie­zna­jo­mo­ścią Chry­stu­sa. Dla­te­go poczuj­my się na nowo zapro­sze­ni do uważ­ne­go czy­ta­nia, słu­cha­nia i roz­wa­ża­nia Pisma świętego.

2. W naj­bliż­szy pią­tek będzie­my prze­ży­wać uroczy­stość św. Woj­cie­cha, bisku­pa i męczen­ni­ka. W koście­le św. Woj­cie­cha na Ryn­ku odpu­sto­wej Mszy świę­tej o godz. 19.0 będzie prze­wod­ni­czył ks. kar­dy­nał Sta­ni­sław Dziwisz.