0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Wielkiego Postu

3. Niedziela Wielkiego Postu

1. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na tra­dy­cyj­ne nabo­żeń­stwa pasyjne:
- w pią­tek – o godz. 17.30 – Dro­ga Krzyżowa;
— w nie­dzie­lę – o godz. 17.30 – Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyjnym.

2. Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. „Nauczy­cie­lu, gdzie miesz­kasz?”, któ­re odbę­dą się od 21 do 25 mar­ca w naszej bazy­li­ce. Kon­fe­ren­cje popro­wa­dzą zna­ni ewan­ge­li­za­to­rzy dia­kon Mar­cin i Moni­ka Gaj­do­wie. Trans­mi­sja z Mszy św. wie­czor­nej o godz. 18.30 i nauk reko­lek­cyj­nych odby­wać się będzie na kana­le YouTu­be bazy­li­ki.  Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­du­ją się w gablo­tach i na stro­nie inter­ne­to­wej mariac​ki​.com

3. Dzię­ki odno­wio­ne­mu i odsło­nię­te­mu nie­daw­no ołta­rzo­wi Wita Stwo­sza nasza mariac­ka świą­ty­nia nabra­ła nowe­go bla­sku. Każ­de­go dnia moż­na zwie­dzać naszą bazy­li­kę, a w tygo­dniu cere­mo­nia otwar­cia ołta­rza Wnie­bo­wzię­cia NMP odby­wa się o godz. 11.50. Szcze­gó­ły znaj­du­ją się na naszej stro­nie internetowej.