0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Wielkiego Postu

3. Niedziela Wielkiego Postu

1. W naj­bliż­szy pią­tek będzie­my prze­ży­wać Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Msze świę­te będą od godz. 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, oraz o godz. 9.00, 10.00 i 11.00 a tak­że o godz. 18.30. W tym dniu moż­na się włą­czyć w dzie­ło Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go. Dekla­ra­cje są do zabra­nia w zakrystii.

2. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na tra­dy­cyj­ne nabo­żeń­stwa pasyj­ne, za udział w któ­rych moż­na uzy­skać łaskę odpu­stu zupełnego:
-w nie­dzie­lę – o godz. 17.30 – Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyjnym;
‑w pią­tek – o godz. 17.30 – Dro­ga Krzyżowa.

3. Od przy­szłej nie­dzie­li 27 mar­ca ser­decz­nie zapra­sza­my na mariac­kie reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. „ZAPRZESTAĆ WOJNY! Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy zabie­ga­ją o pokój (Mt 5,9)”. W tym roku, z oka­zji jubi­le­uszu 800-lecia para­fii Mariac­kiej i jej wspól­nej tra­dy­cji z zako­nem domi­ni­ka­nów, popro­wa­dzi je o. Maciej Biskup OP – nowo wybra­ny prze­or domi­ni­ka­nów w Łodzi. Trans­mi­sja z Mszy św. wie­czor­nej o godz. 18.30 i nauk reko­lek­cyj­nych odby­wać się będzie na kana­le YouTu­be bazy­li­ki. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej mariac​ki​.com.

4. Kościół w Pol­sce wspie­ra potrze­bu­ją­cych na sku­tek woj­ny na Ukra­inie na róż­ne spo­so­by, poprzez orga­ni­za­cję miejsc noc­le­go­wych, otwie­ra­nie domów para­fial­nych, ale przede wszyst­kim w spo­sób zor­ga­ni­zo­wa­ny poprzez dzie­ło Cari­tas, któ­re zarzą­dza całym sys­te­mem pomo­co­wym. W naszej bazy­li­ce swo­ją jał­muż­nę wiel­ko­post­ną na rzecz cier­pią­cych moż­na skła­dać do skar­bon tak­że przez kolej­ne dni.

5. Sto­wa­rzy­sze­nie Cha­ry­ta­tyw­ne „Dobro­sław”, któ­re w minio­ną nie­dzie­lę pro­wa­dzi­ło kwe­stę przy naszej bazy­li­ce skła­da wszyst­kim ofia­ro­daw­com ser­decz­ne „Bóg zapłać”, za zło­żo­ną ofia­rę w kwo­cie 1086 zł.

6. W zakry­stii są do naby­cia cza­so­pi­sma kato­lic­kie, pamiąt­ki z bazy­li­ki Mariac­kiej oraz wiel­ka­noc­ne baran­ki „Cari­tas”.

7. W naszej modli­twie pamię­taj­my o księ­dzu kano­ni­ku Cze­sła­wie Bog­da­le – spo­wied­ni­ku Mariac­kim, któ­ry w ostat­nim cza­sie obcho­dził swo­je 60-te urodziny.