0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Wielkiego Postu

3. Niedziela Wielkiego Postu

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-w ponie­dzia­łek – świę­to św. Kazi­mie­rza, patro­na archi­die­ce­zji krakowskiej;
‑zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa wiel­ko­post­ne w nie­dzie­le Gorz­kie Żale o godz. 17.30, w piąt­ki Dro­ga Krzy­żo­wa rów­nież o godz. 17.30.

2. Przed­szko­le Sióstr Ser­ca­nek przy Pla­cu Wła­dy­sła­wa Sikor­skie­go w Kra­ko­wie od 1 mar­ca br. roz­po­czy­na rekru­ta­cję na nowy rok szkol­ny, w związ­ku z tym zapra­sza na dzień otwar­ty, któ­ry odbę­dzie się we wto­rek 5 mar­ca o godz. 15.30, szcze­gó­ły na pla­ka­cie w naszej gablo­cie parafialnej.

3. W zakry­stii moż­na zamó­wić inten­cje mszal­ne, a tak­że zaku­pić dewo­cjo­na­lia mariac­kie oraz książ­ki, w tym mono­gra­fię nasze­go kościo­ła w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie 800 lat histo­rii.

Dominik Estreicher, św. Hieronim i św. Augustyn, po 1782 r.