0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Wielkiego Postu

3. Niedziela Wielkiego Postu

1. Dzi­siaj o godz. 18.30 Msze Świę­tą odpra­wi ksiądz Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski. Wraz z naszym Metro­po­li­tą będzie­my modlić się w inten­cji mia­sta Kra­ko­wa oraz wszyst­kich kra­ko­wian. Ser­decz­nie zapraszamy.

2. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my przeżywać:
•  w ponie­dzia­łek – uro­czy­stość św. Józe­fa, oblu­bień­ca NMP.
•  w sobo­tę – uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Dzień ten prze­ży­wać będzie­my jako Dzień Świę­to­ści Życia. O 18.30 Metro­po­li­ta kra­kow­ski odpra­wi Msze Świę­tą w Bazy­li­ce, pod­czas któ­rej będzie moż­na pod­jąć dzie­ło ducho­wej adopcji.

3. W trwa­ją­cym cza­sie Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na tra­dy­cyj­ne Nabo­żeń­stwa: w każ­dą nie­dzie­lę o 17.45 na Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym, a w każ­dy pią­tek o 17.30 na Dro­gę Krzyżową.

4.  W czwar­tek o godz. 19.15 kolej­na z kate­chez z cyklu: „Tajem­ni­ce wiel­ka­noc­ne”. Kon­fe­ren­cję „Noc pas­chal­na i jej litur­gia” wygło­si o. Sta­ni­sław Nowak, dominikanin.

5.  Z rado­ścią infor­mu­je­my, że Pani Tere­sa Maj­ka – Paca­nek, dyry­gent­ka współ­pra­cu­ją­ce­go z nasza para­fią chó­ru Hasło i chór­mi­strzy­ni Fil­har­mo­nii Kra­kow­skiej dnia 13 lute­go br. obro­ni­ła roz­pra­wę dok­tor­ską na Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie. Gra­tu­lu­je­my suk­ce­sów wdzięcz­ni za pomoc i życzliwość.

6.  Zachę­ca­my też do wspar­cia kon­ser­wa­cji Wiel­kie­go Ołta­rza i naby­wa­nia cegie­łek na ten cel w zakry­stii. Do każ­dej z nich dołą­czo­no oko­licz­no­ścio­wy upo­mi­nek. W naszej zakry­stii są dostęp­ne rów­nież nowe modli­tew­ni­ki, aktu­al­na pra­sa i różań­ce z logo Bazyliki.