0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Zwykła

3. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my przeżywać:
• dzi­siaj roz­po­czy­na­my w Archi­die­ce­zji Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrześcijan.
• we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka Sale­ze­go, bisku­pa i dok­to­ra Kościo­ła. O godz. 19.00 wspól­no­ta „PANAMA” zapra­sza mło­dzież lice­al­ną oraz stu­denc­ką na kolej­ne spo­tka­nie do sal­ki parafialnej.
• w śro­dę – świę­to nawró­ce­nia św. Paw­ła Apo­sto­ła. Msze Świę­te o godz. 6.00, 6.30, 7.00 i 7.30 w kapli­cy patro­na dnia w małej wie­ży mariackiej.
• w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. bisku­pów Tymo­te­usza i Tytu­sa. Po Mszy o 18.30 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez mło­dzież z gru­py „ CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE”.
• w pią­tek – wspo­mnie­nie bł. Jerze­go Matu­le­wi­cza, biskupa.
• w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Toma­sza z Akwi­nu, kapła­na i dok­to­ra Kościoła.

2. Zakoń­czy­li­śmy w naszej para­fii wizy­tę dusz­pa­ster­ską – za wspól­ną modli­twę, spo­tka­nia i wszel­kie ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać, życząc wsta­wien­nic­twa Maryi – patron­ki parafii.

3. W zakry­stii są dostęp­ne kalen­da­rze z repro­duk­cja­mi frag­men­tów Wiel­kie­go Ołta­rza. Jest też wciąż moż­li­wość zamó­wie­nia mszy świę­tych na nowy rok indy­wi­du­al­nych, zbio­ro­wych oraz gre­go­riań­skich. Zachę­ca­my tak­że do naby­wa­nia oko­licz­no­ścio­wych Różań­ców z logo Bazyliki.