0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

30. Niedziela Zwykła

30. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
- w czwar­tek – świę­to świę­tych apo­sto­łów Szy­mo­na i Judy Tade­usza. W tym dniu wraz ze Wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 18.00 oraz wspól­ną ado­ra­cję i uwiel­bie­nie do godz. 21.00.

 2. Przed nami ostat­ni tydzień nabo­żeństw różań­co­wych, na któ­re zapra­sza­my o godz. 18.00. We wspól­nej modli­twie powie­rza­my Bogu naszą Ojczy­znę, spra­wy naszych rodzin i tych wszyst­kich, któ­rzy potrze­bu­ją naszej modlitwy.

3. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za swo­ich bli­skich zmar­łych  moż­na skła­dać w zakry­stii. Za zmar­łych modli­my się przy głów­nym ołta­rzu w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 11.00. W ich inten­cji odpra­wia­my rów­nież Mszę Świę­tą o godz. 11.15 w 1. nie­dzie­lę mie­sią­ca, modli­my się pod­czas Koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go w 3. pią­tek mie­sią­ca oraz w cza­sie wypo­mi­nek listo­pa­do­wych. Modli­tew­na tro­ska o naszych zmar­łych jest szcze­gól­nym zna­kiem miło­sier­dzia, jakie może­my im ofiarować.

4. Infor­mu­je­my, że trwa ostat­nia faza prac kon­ser­wa­tor­skich i zdob­ni­czych przy deko­ra­cji empo­ry chó­ru orga­nów wiel­kich. Jed­no­cze­śnie odby­wa­ją się testy sta­bil­no­ści stro­ju poszcze­gól­nych gło­sów — w szcze­gól­no­ści gło­sów zabytkowych.

5. Skła­da­my ser­decz­ne „Bóg zapłać” za zło­żo­ne w minio­ną nie­dzie­lę ofia­ry /​w wyso­ko­ści 11,072 zł/​ prze­zna­czo­ne na pra­ce kon­ser­wa­tor­skie podej­mo­wa­ne przy epi­ta­fiach i nagrob­kach wokół bazy­li­ki Mariackiej.