0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

30. Niedziela Zwykła

30. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w pią­tek – świę­to świę­tych apo­sto­łów Szy­mo­na i Judy;
-przez cały mie­siąc paź­dzier­nik zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Różań­co­we o godz. 18.00.

2. Mariac­ka Litur­gicz­na Służ­ba Ołta­rza zapra­sza wszyst­kich chęt­nych pra­gną­cych włą­czyć się w służ­bę litur­gicz­ną przy ołta­rzu w samym ser­cu Kra­ko­wa, zapi­sy w zakrystii.

3. Trwa akcja W tro­sce o bez­pie­czeństwo małopol­skich para­fian, w któ­rej nasza para­fia bie­rze udział. Ma ona na celu dotar­cie do star­szych miesz­kań­ców Mało­pol­ski i ich edu­ka­cję na temat spo­so­bu, w jaki prze­stęp­cy pró­bu­ją ich oszu­ki­wać i jak reago­wać na takie sytu­acje. Szcze­gó­ły na plakatach.

4. Ksiądz Jacek Krze­mień ze wspól­no­ty Chleb Życia, dzię­ku­je za ofia­ry zło­żo­ne w minio­ną nie­dzie­lę. Na potrze­by wspól­no­ty zebra­no 17 770 zł. Ser­decz­ne Bóg zapłać.

5. W naj­bliż­szy czwar­tek Wspól­no­ta Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza na Mszę Świę­tą o godz. 18.30 oraz Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 21.00.

6. Obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Misyj­ny pod hasłem Będzie­cie moimi świad­ka­mi. Z tej oka­zji gości­my w naszej para­fii wolon­ta­riu­szy Sale­zjań­skie­go Wolon­ta­ria­tu Misyj­ne­go. Misjo­na­rze podzie­lą się z nami świa­dec­twem pra­cy na misjach. Po Mszy Świę­tej będzie moż­li­wość naby­cia mate­ria­łów misyj­nych oraz zło­że­nia ofia­ry na misje.

grafika — św. Anna Samotrzeć, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior