0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

30. Niedziela Zwykła

30. Niedziela Zwykła

1. Na ręce Ks. Infu­ła­ta Dariu­sza Rasia, Archi­pre­zbi­te­ra Mariac­kie­go wpły­nę­ło podzię­ko­wa­nie od Księ­dza Rek­to­ra Rek­to­ra­tu Św. Woj­cie­cha na Ryn­ku Głów­nym Ks. Kano­ni­ka Rafa­ła Mar­cia­ka za udzie­le­nie wspar­cia finan­so­we­go w kwo­cie 11 tys. zło­tych. Środ­ki zosta­ły prze­zna­czo­ne na pil­ne bie­żą­ce pra­ce renowacyjne.

2. W litur­gii tygo­dnia będzie­my przeżywać:
• w czwar­tek — po Mszy Św. o godz. 18.30 zapra­sza­my na Ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Chry­stus w Sta­rym Mie­ście” pt. KIERUNEK NIEBO
• w pią­tek – Świę­to Świę­tych Apo­sto­łów Szy­mo­na i Judy Tadeusza
• Codzien­nie o godz. 18.00, zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę różańcową

3. Nowo­pow­sta­ła wspól­no­ta „PANAMA” ser­decz­nie zapra­sza mło­dzież lice­al­ną oraz stu­denc­ką pra­gną­cą włą­czyć się w ducho­wą dro­gę przy­go­to­wań do Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w Pana­mie w roku 2019 na spo­tka­nie w naj­bliż­szy wto­rek (25​.10​.br.) o godz. 19.00 w sal­ce para­fial­nej przy Pla­cu Mariac­kim 7.

4. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za zmar­łych, naszych dro­gich krew­nych, para­fian i kra­ko­wian, zarów­no rocz­ne jak i jed­no­ra­zo­we moż­na skła­dać w zakry­stii. Będzie­my się za nich modlić się w pierw­szą nie­dzie­lę każ­de­go mie­sią­ca o godz. 8.00 w cza­sie Mszy Świę­tej, a przed nią wypo­min­ka­mi o godz. 7:40. Jed­no­cze­śnie za wypo­mi­na­nych odma­wia­my w każ­dy trze­ci pią­tek mie­sią­ca o godz. 15.00 Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go. Zapra­sza­my do zakrystii.

5. W zakry­stii jest już nowa księ­ga mszal­na na rok 2017 — moż­na już rezer­wo­wać Msze św. rocz­ni­co­we czy gre­go­riań­skie na nowy rok. W zakry­stii tak­że do naby­cia pra­sa i nowy mariac­ki kalen­darz na rok 2017 dedy­ko­wa­ny w cało­ści kon­ser­wa­cji wiel­kie­go ołta­rza dłu­ta Wita Stwo­sza oraz nowy modli­tew­nik dla doro­słych – Bło­go­sła­wio­ny kto zaufał Panu. Zachęcamy!